Κατ’ οίκον οδοντιατρική φροντίδα με νέα Επιτροπή Στοματικής Υγείας

Μεταμορφώνει το ΕΣΥ το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας «Γιατρός για όλους» που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 18/4, προβλέποντας παράλληλα την κατ’ οίκον ιατρική αλλά και οδοντιατρική φροντίδα για τους ασθενείς, με τη σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Στοματικής Υγείας. Τι ισχύει για τους οδοντίατρους στο σπίτι σύμφωνα με το νομοσχέδιο αυτό αναλυτικά.

Μεταμορφώνει το ΕΣΥ το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας «Γιατρός για όλους» που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 18/4 ουσία, προβλέποντας παράλληλα την κατ’ οίκον ιατρική αλλά και οδοντιατρική φροντίδα για τους ασθενείς, με τη σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Στοματικής Υγείας

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Σύμφωνα με το άρθρο 28 καθιερώνεται, αναπτύσσεται και οργανώνεται η Κατ’ Οίκον Νοσηλεία (Κ.Ο.Ν.) με παροχή σε πολίτες στην οικία τους υπηρεσιών και φροντίδας υγείας από Διατομεακά Τμήματα ή από Μη Αυτόνομες Ειδικές Μονάδες, που υπάγονται οργανικά και λειτουργικά στα Διατομεακά Τμήματα Βραχείας – Ημερήσιας Νοσηλείας, τα οποία λειτουργούν στα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), καθώς και από δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Οι ιατροί και οι λοιποί επαγγελματίες υγείας που ορίζονται, με αποφάσεις της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, να υπηρετούν ή να συνεργάζονται στις υπηρεσίες Κ.Ο.Ν. της παρ. 1, παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην οικία των ασθενών, που έχουν ενταχθεί στις υπηρεσίες της Κ.Ο.Ν. και για τους οποίους έχει εγκριθεί από το ασφαλιστικό ταμείο του ασθενούς η παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας.

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες, οι ειδικότητες των επαγγελματιών υγείας, το κόστος λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την υλοποίηση των παρ. 1 και 2.».

Ιδιώτες οδοντίατροι στο ΕΣΥ

Ειδικότερα, όπως φαίνεται από το άρθρο 42 του νομοσχεδίου σκοπός είναι οι ιδιώτες οδοντίατροι που αναμένεται να ενταχθούν στο ΕΣΥ να κάνουν τα συγκεκριμένα ραντεβού στο σπίτι των ασθενών.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει το άρθρο 42: «Η κατ’ οίκον οδοντιατρική φροντίδα δύναται να αναπτύσσεται και να οργανώνεται στο πλαίσιο της παρεχόμενης οδοντιατρικής φροντίδας από τις δημόσιες δομές υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη) από τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.) που παρέχουν υπηρεσίες υγείας και δεν υπάγονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), από τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού που παρέχουν υπηρεσίες υγείας, από τις ιδιωτικές μονάδες υγείας στις οποίες λειτουργούν οδοντιατρεία, καθώς και από τα ιδιωτικά οδοντιατρεία και πολυοδοντιατρεία.

Το άρθρο αυτό ωστόσο δεν αναφέρεται στις εξετάσεις που θα μπορούσαν να κάνουν κατοίκον οι οδοντίατροι. Η αιτιολογική έκθεση αναφέρει πάντως ότι «με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η δυνατότητα ανάπτυξης και οργάνωσης της κατ’ οίκον οδοντιατρικής στο πλαίσιο της παρεχόμενης οδοντιατρικής φροντίδας από τις Δημόσιες Δομές Υγείας του Εθνικού Συστήματος».

Από την άλλη πλευρά, το άρθρο 43 αναφέρει συγκεκριμένα ότι η Εθνική Επιτροπή Στοματικής Υγείας (Ε.Ε.Σ.Υ.) αναμένεται να είναι ένα επιστημονικό, γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο του Υπουργείου Υγείας σε θέματα στοματικής υγείας και σε θέματα που αφορούν τον οδοντιατρικό χώρο, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα και λειτουργεί επικουρικά στο έργο της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας σε θέματα στοματικής υγείας και οδοντιατρικής φροντίδας. Η Επιτροπή αυτή σύμφωνα με το άρθρο 43 αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο και στην πρόληψη της στοματικής υγείας.

Όπως αναφέρει το ίδιο άρθρο η Ε.Ε.Σ.Υ θα αποτελείται από δέκα (10) μέλη, τα οποία έχουν ιδιαίτερο επιστημονικό και κοινωνικό κύρος και δύνανται να συμβάλουν σημαντικά στη διαμόρφωση της πολιτικής στον τομέα της στοματικής υγείας.

Συγκεκριμένα η Ε.Ε.Σ.Υ. αποτελείται από:

α) δύο Οδοντίατρους, εκπροσώπους της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας,
β) δύο Οδοντιάτρους μέλη Δ.Ε.Π., εκπροσώπους των Οδοντιατρικών Σχολών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
γ) έναν Οδοντίατρο εκπρόσωπο της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας του Υπουργείου Υγείας,
δ) έναν Οδοντίατρο, με εξειδικευμένες γνώσεις και αποδεδειγμένη εμπειρία στην προαγωγή της στοματικής υγείας (επιδημιολογία, αγωγή και πρόληψη),
ε) έναν Οδοντίατρο με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε θέματα στοματικής υγείας του παιδικού πληθυσμού,
στ) έναν Οδοντίατρο από αναγνωρισμένη οδοντιατρική ειδικότητα,
ζ) έναν Συντονιστή Οδοντίατρο Υγειονομικής Περιφέρειας (Σ.Οδ.Υ.Π.), και
η) έναν ειδικό στα οικονομικά της υγείας.

3. Τα μέλη της Επιτροπής, μαζί με τους αναπληρωτές τους, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας για θητεία τριών (3) ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί άπαξ για ίσο χρονικό διάστημα Με την ίδια ή όμοια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Σ.Υ. και ο αναπληρωτής του από τα μέλη της Επιτροπής. Ο αναπληρωτής του Προέδρου αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους ή παύσης ή έκπτωσής του, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, νέο πρόσωπο με τις ίδιες επιστημονικές ιδιότητες, για το υπόλοιπο της θητείας του προσώπου που παραιτήθηκε ή παύθηκε ή εξέπεσε.

4. Η Ε.Ε.Σ.Υ. έχει, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) να διαμορφώνει και να εισηγείται πολιτικές στοματικής υγείας, καθώς και να γνωμοδοτεί για οδοντιατρικά θέματα που άπτονται αυτής και χρήζουν επιστημονικής τεκμηρίωσης,
β) να γνωμοδοτεί στα ακόλουθα, ιδίως, πεδία:

βα) για την προαγωγή, αγωγή και πρόληψη στοματικής υγείας και ιδίως για:

i) τη συστηματική συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων για τη χάραξη σχετικών πολιτικών για την προαγωγή, αγωγή και πρόληψη της στοματικής υγείας,

ii) την εφαρμογή συστημάτων που προάγουν την πληροφόρηση του πληθυσμού σε θέματα στοματικής υγείας και ανάπτυξης μέτρων και προγραμμάτων, κυρίως στις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τα οποία θα βοηθήσουν τους πολίτες να ελέγχουν τους παράγοντες που καθορίζουν την στοματική τους υγεία, με έμφαση στον παιδικό πληθυσμό και στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και

iii) την προώθηση δράσεων που μειώνουν τις κοινωνικές ανισότητες στη στοματική υγεία, μεταξύ διαφορετικών κοινωνικοοικονομικά, πληθυσμιακών στρωμάτων,

ββ) για τις παρεχόμενες οδοντιατρικές υπηρεσίες σε πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο και ιδίως για:

i) τη συλλογή στοιχείων που αφορούν στις παρεχόμενες υπηρεσίες οδοντιατρικής φροντίδας του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με σκοπό την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εισήγηση μέτρων και δράσεων για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος σταθερής παρακολούθησης και αναφοράς των παρεχόμενων οδοντιατρικών υπηρεσιών και

ii) την εισήγηση μέτρων και δράσεων με στόχο την εξασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών στοματικής υγείας από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και την αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες του πληθυσμού,

γ) να εισηγείται την Εθνική Στρατηγική για τη Στοματική Υγεία ως αναπόσπαστο άξονα της Εθνικής Στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία και να συμβάλει στον σχεδιασμό, στη χάραξη προτεραιοτήτων, στην εποπτεία, στον συντονισμό και στην αξιολόγηση των ενεργειών και των προγραμμάτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη Στοματική Υγεία,

δ) να συνεργάζεται με την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας του άρθρου 10 του ν. 4675/2020 (Α’ 54) για την εκπόνηση του εθνικού σχεδίου δράσης για τη δημόσια υγεία και της ετήσιας αναφοράς για την κατάσταση της υγείας του ελληνικού πληθυσμού, καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα αρμοδιότητας της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας που αφορά στη στοματική υγεία,

ε) να γνωμοδοτεί για την εκπαίδευση, τις ειδικότητες και τη συνεχιζόμενη κατάρτιση του συνόλου του οδοντιατρικού δυναμικού της χώρας, προσδιορίζοντας το ανθρώπινο δυναμικό, κατά τομέα και κλάδο, το οποίο απαιτείται για την ανάπτυξη των διατομεακών δράσεων και συνεργασιών για την οδοντιατρική φροντίδα και

στ) να συντάσσει ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει προς τον Υπουργό Υγείας, για την αποτίμηση στο παραγόμενο έργο.

Η Ε.Ε.Σ.Υ αναμένεται να ασκεί τις αρμοδιότητες της παρ. 4 αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτηση ή ερωτήματα από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες επί θεμάτων που συνδέονται με τη στοματική υγεία και την οδοντιατρική φροντίδα.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ