Δημόσια ΥγείαΌλα όσα αλλάζουν στο ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων

Όλα όσα αλλάζουν στο ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων

- Advertisement -

Με εγκύκλιο του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού από τον ερχόμενο Ιούνιο καθορίζονται και τυπικά πλέον, οι νέοι όροι και κανόνες, αναφορικά με το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων.
Συγκεκριμένα, από τον Ιούνιο του 2018, τα φαρμακεία θα λειτουργούν με υποχρεωτική μίνιμουμ λειτουργία 40 ωρών, ενώ θα πρέπει να πραγματοποιούν δύο διημερεύσεις και δύο διανυκτερεύσεις, μέχρι να εκδοθούν οι αποφάσεις των περιφερειαρχών για το ωράριο.
Στην εγκύκλιο του υπουργού Υγείας, διευκρινίζεται πως απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαμόρφωση του ελάχιστου υποχρεωτικού ωραρίου είναι η έκδοση απόφασης του Περιφερειάρχη, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου.
Οσον αφορά την απόφαση, αυτή μπορεί να διαφοροποιεί το ωράριο ανά χρονικές περιόδους (δηλαδή διαφορετικό ωράριο ανά εξάμηνο) και ανά περιοχές, ανάλογα με τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού (ακόμη και για περιοχές μικρότερες από δήμους).
Έτσι με απόφαση του περιφερειάρχη, καθορίζεται ωράριο με περισσότερες από 40 ώρες, χωρίς υπέρβαση των χρονικών ορίων που προβλέπονται.
Μέχρι το τέλος Μαΐου πάντως οι φαρμακοποιοί, θα πρέπει να έχουν δηλώσει εάν επιθυμούν ή όχι διευρυμένο ωράριο.

Τι θα ισχύσει με το διευρυμένο ωράριο
Αμέσως μετά (ή ταυτόχρονα με) την έκδοση και δημοσίευση των αποφάσεων, κάθε Περιφέρεια θα καθορίσει το χρονικό σημείο της έναρξης του διμήνου από το οποίο θα ισχύουν οι δηλώσεις διευρυμένου ωραρίου.
Η Περιφέρεια θα καθορίσει επίσης, το χρονικό σημείο της λήξης της πρώτης προθεσμίας για την υποβολή των δηλώσεων.
Οι απαλλαγές περί διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων εξακολουθούν να ισχύουν.
Σε ειδικές περιπτώσεις, το ωράριο και το σύστημα διανυκτερεύσεων και διημερεύσεων θα καθορίζεται σύμφωνα με διατάξεις του Βασιλικού Διατάγματος 398/1963, οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί.
Οι ώρες εργασίας δεν μπορούν να ξεπερνούν τις δέκα ημερησίως στα μονοεδρικά φαρμακεία.
Σύμφωνα με τον νόμο 4512/18 (άρθρο 257), τα φαρμακεία λειτουργούν υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον 40 ώρες εβδομαδιαίως.
Το ωράριο αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα παρακάτω ανώτατα χρονικά όρια, τα οποία πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

Από Δευτέρα έως Παρασκευή εντός της εβδομάδας.
Από τις 08:00 π.μ. έως τις 21:00 μ.μ. εντός της ημέρας.
Όλα τα φαρμακεία συμμετέχουν υποχρεωτικά στις καθοριζόμενες διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις. Η διημέρευση διαρκεί από τις 08:00 π.μ. έως τις 21:00 μ.μ. και η διανυκτέρευση από τις 21:00 μ.μ. έως τις 08:00 π.μ. κάθε ημέρας.

Αναλυτικά στην εγκύκλιο αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

Α) Απαραίτητη προϋπόθεση για την διαμόρφωση του ελάχιστου υποχρεωτικού ωραρίου είναι η έκδοση Απόφασης του Περιφερειάρχη ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Η απόφαση αυτή μπορεί να διαφοροποιεί το ωράριο ανά χρονικές περιόδους (μπορεί να καθορίζει διαφορετικό ωράριο ανά εξάμηνο κλπ.) καθώς και ανά περιοχές, ανάλογα με τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού (ακόμη και για περιοχές μικρότερες από δήμους), εφόσον εκ του νόμου καταλείπεται η διακριτική ευχέρεια στην Διοίκηση ως προς αυτόν τον καθορισμό. Επιπλέον η διάταξη επιτρέπει με την ανωτέρω απόφαση να καθορίζεται ωράριο με περισσότερες από 40 ώρες, αλλά χωρίς υπέρβαση των χρονικών ορίων που προβλέπονται.

Β) Μετά την έκδοση της προαναφερόμενης απόφασης, εκδίδεται η προβλεπόμενη στην παρ.2 της ως άνω διάταξης Απόφαση του Περιφερειάρχη περί διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων, πάλι με την σύμφωνη γνώμη του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το πρόγραμμα καθορίζεται ανά περιφερειακή ενότητα ή δήμο, σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει η διάταξη αυτή.

Γ) Η έκδοση και δημοσίευση της Απόφασης του Περιφερειάρχη της παρ.1, δηλ. ο καθορισμός υποχρεωτικού ωραρίου, αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της Απόφασης του Περιφερειάρχη της παρ.2, δηλ. για τον καθορισμό των διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων, η οποία με την σειρά αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή των δηλώσεων των φαρμακείων που θα δηλώσουν διευρυμένο ωράριο σύμφωνα με την παρ.3 της ίδιας διάταξης. Η έκδοση και δημοσίευση των ανωτέρω αποφάσεων πρέπει να λάβει χώρα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και πάντως όχι αργότερα από τις 31-5-2018.

Δ) Έως την έκδοση και δημοσίευση των προαναφερόμενων αποφάσεων του κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειάρχη, οι οποίες συνιστούν κανονιστικές πράξεις, είναι ευνόητο ότι εξακολουθεί να ισχύει το καθεστώς του ωραρίου και των διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων που προϋπήρχε. Επιπλέον κάθε Περιφέρεια αμέσως μετά (ή ταυτόχρονα με) την έκδοση και δημοσίευση των οικείων αποφάσεων των παρ.1 και 2 της ως άνω ρύθμισης, θα καθορίσει το χρονικό σημείο της έναρξης του διμήνου από το οποίο θα ισχύουν οι δηλώσεις διευρυμένου ωραρίου καθώς και το χρονικό σημείο της λήξης της πρώτης προθεσμίας για την υποβολή των οικείων δηλώσεων. Οι απαλλαγές περί διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων εξακολουθούν να ισχύουν έως τα οριζόμενα στην μεταβατική διάταξη της παρ.4 του ως άνω άρθρου.

Ε) Σε ειδικές περιπτώσεις το ωράριο και το σύστημα διανυκτερεύσεων και διημερεύσεων δέον όπως καθορίζεται σύμφωνα με μη καταργηθείσες ειδικές διατάξεις (άρθρο 1 παρ.2 του β.δ. 398/1963, σύμφωνα με το οποίο οι ώρες εργασίας δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις δέκα ημερησίως στα μονοεδρικά φαρμακεία, άρθρο μόνο του π.δ. 479/1981, που ορίζει το σύστημα διημέρευσης και διανυκτέρευσης για τους Δήμους ή Κοινότητες που λειτουργούν 2 έως 6 φαρμακεία.).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ