Δημόσια ΥγείαΗ δημογραφική γήρανση και η βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας.

Η δημογραφική γήρανση και η βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας.

- Advertisement -

Η δημογραφική γήρανση είναι μία από τις πιο απαιτητικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη. Οι ηλικιωμένοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να καταστούν ευπαθείς και να αναπτύξουν αναπηρίες. Όλα αυτά έχουν αντίκτυπο στην ευημερία/ευεξία των ατόμων και στη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας.

Ωστόσο, η ευπάθεια δεν είναι μια αναπόφευκτη συνέπεια της γήρανσης, αλλά μπορεί να προληφθεί και να κατευθυνθεί ώστε να προαχθούν η μακροβιότητα και η υγεία. Από αυτή την άποψη, η κοινή δράση ADVANTAGE JA συνέταξε μια έκθεση σχετικά με την κατάσταση του «State of Art» όσον αφορά την ευπάθεια, η οποία θα είναι χρήσιμη για τον μελλοντικό προγραμματισμό όσον αφορά την πρόληψη και τη διαχείριση αυτής.

Η ευπάθεια είναι πολύ συχνή, ιδίως στους ηλικιωμένους, και έχει σαφή αντίκτυπο στο κόστος των υπηρεσιών υγείας στην Ευρώπη. Το έργο που πραγματοποιεί σήμερα το ADVANTAGE JA είναι πολύ σημαντικό στην Ευρώπη, καθώς αντιμετωπίζει το ζήτημα της δημογραφικής αλλαγής και της αυξανόμενης ζήτησης για κοινωνική υποστήριξη και υγειονομική περίθαλψη σε σχέση με την επιβάρυνση των χρόνιων παθήσεων, την ευπάθεια, τις αναπηρίες και την προχωρημένη ηλικία , οι οποίες αποτελούν κεντρική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της.

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην Έκθεση του «State of Art» σχετικά με το ζήτημα της ευπάθειας είναι αποτέλεσμα επιστημονικών στοιχείων που επεξεργάστηκαν από τους εταίρους του ADVANTAGE JA και συζητήθηκαν με μια ομάδα εμπειρογνωμόνων προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κοινό εννοιολογικό πλαίσιο και να προωθηθούν μελλοντικές πολιτικές, κοινωνικές και υγειονομικές συστάσεις.

Το έγγραφο απαντά σε βασικές ερωτήσεις για καλύτερη αντιμετώπιση της ευπάθειας:
Τι είναι η ευπάθεια;
Γιατί είναι πρόβλημα δημόσιας υγείας;
Ποια είναι η σχέση με τις χρόνιες παθήσεις;
Πώς μπορεί να αποφευχθεί η ευπάθεια;
Πώς θα πρέπει να προσαρμοστούν τα κοινωνικά και υγειονομικά συστήματα για την αντιμετώπιση ευπαθών ασθενών;

Η έκθεση αναπτύσσει διάφορες θεματικές ενδιαφέροντος:
Ορισμός ευπάθειας. Σχέση μεταξύ ευπάθειας , χρόνιων παθήσεων και πολυνοσηρότητας. Διάγνωση και Screening (ανίχνευση).
Επιδημιολογία. Screening (ανίχνευση), παρακολούθηση και εποπτεία του πληθυσμού.
Πρόληψη. Διαχείριση και κλινική θεραπεία (συμπεριλαμβανομένης της διατροφής, της σωματικής άσκησης, των φαρμάκων και των ICT).
Μοντέλα υγείας και κοινωνικής φροντίδας για τη διαχείριση της ευπάθειας.
Εκπαίδευση και κατάρτιση του εργατικού δυναμικού. Έρευνα.

Τα βασικά μηνύματα λαμβάνουν υπόψη την ετερογένεια των κοινωνικο-υγειονομικών συστημάτων των κρατών μελών, τη δημογραφική γήρανση – αλλαγή και τους οικονομικούς περιορισμούς στην ΕΕ. Τα αποτελέσματα θα προσδώσουν προστιθέμενη αξία στη στήριξη των μελλοντικών πολιτικών αποφάσεων που θα αποσκοπούν στην πρόληψη και τη διαχείριση της ευπάθειας στα κράτη μέλη, καθώς και στη μείωση της αναπηρίας του ηλικιωμένου πληθυσμού στην Ευρώπη.

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για τη δημογραφική γήρανση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.advantageja.eu

Ακολουθήστε το ADVANTAGE JA στο:
Twitter: @advantageJA
Facebook “ADVANTAGE JA”: https://www.facebook.com/advantageJA/
Ιστοσελίδα: www.advantageja.eu

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ