Δημόσια ΥγείαΚίνητρα για γενόσημα και clawback στο πολυνομοσχέδιο της Υγείας

Κίνητρα για γενόσημα και clawback στο πολυνομοσχέδιο της Υγείας

- Advertisement -
 • Γράφει η Χριστίνα Χατζηπαλαμουτζή

Αλλαγές στην παρακράτηση από τους παρόχους -φαρμακευτικές, διαγνωστικά κέντρα, ιδιώτες γιατρούς, ιδιωτικές κλινικές- της υπέρβασης που καταγράφεται κάθε χρόνο στους κλειστούς προϋπολογισμούς του ΕΟΠΥΥ και κίνητρα για αύξηση χρήση των γενόσημων φαρμάκων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών “Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022” με τα προαπαιτούμενα μέτρα, με τα οποία θα κλείσει η δ’ αξιολόγηση.

Όπως αναφέρεται, ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback), επεκτείνεται και στα έτη 2019-2022. Τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών αναπροσαρμόζονται για τα έτη 2019-2022, αποκλειστικά βάσει της προβλεπόμενης κατ’ έτος μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ σε σταθερές τιμές, όπως αυτή απεικονίζεται στον προϋπολογισμό κάθε έτους. Όσον αφορά στο έτος 2019, η κατανομή των ορίων της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ, της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης καθώς και της δαπάνης για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τον ΕΟΠΥΥ θα ορισθεί με υπουργική απόφαση, που θα εκδοθεί εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.

Μηδενική συμμετοχή για τους χρόνιους πάσχοντες 
Το υπουργείο Υγείας προωθεί τη θεσμοθέτηση κινήτρων και προς τους ασφαλισμένους προκειμένου να επιλέγουν περισσότερα γενόσημα. Ειδικότερα, προωθείται η εξίσωση της ασφαλιστικής τιμής με τη λιανική τιμή για όλα τα γενόσημα. Παράλληλα, το υπουργείο θα προχωρήσει στον μηδενισμό της συμμετοχής των ασφαλισμένων για φάρμακα χρόνιων παθήσεων, για το οποία τώρα συμμετέχουν με 10% επί της τιμής τους, όταν επιλέγουν γενόσημα έναντι των πρωτοτύπων, ενώ μηδενική συμμετοχή αν επιλέγουν γενόσημα θα έχουν οι δικαιούχοι του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ).

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αποσκοπούν στην αύξηση της διείσδυσης των γενόσημων φαρμάκων στην ελληνική αγορά. Αυτή τη στιγμή εκτιμάται ότι μόλις το 25%-30% των φαρμάκων που χορηγούνται σε ασφαλισμένους είναι γενόσημα, τη στιγμή που ο «μνημονιακός» στόχος είναι το 40%.

Γυαλιά οράσεως 
Στη  άρθρο 27 προβλέπεται ότι  όσοι ασφαλισμένοι θέλουν να αγοράσουν γυαλιά οράσεως από μη πιστοποιημένο -συμβεβλημένο κατάστημα οπτικών με τον ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει να λάβουν προηγουμένως γνωμάτευση από πιστοποιημένο οφθαλμίατρο αλλά και να περάσουν από έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού.

Συγκεκριμένα τα   γυαλιά οράσεως που χορηγούνται από μη συμβεβλημένο ιδιώτη πάροχο και αποζημιώνονται σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ. Στην περίπτωση του δικαιούχου παροχής εκδίδεται βεβαίωση ως παράρτημα της γνωμάτευσης, η οποία προσδιορίζει, μεταξύ άλλων, το προς αποζημίωση δικαιούμενο ποσό. Σε περίπτωση που το παραστατικό πώλησης των χορηγούμενων ειδών είναι μικρότερης αξίας από το βεβαιούμενο ποσό, καταβάλλεται στον πάροχο οπτικών το αντίτιμο της πραγματικής τιμής πώλησης της παροχής.

Ηλεκτρονικός φάκελος δαπάνης ασφάλισης υγείας δικαιούχου
Στο άρθρο 32 ορίζεται ότι δημιουργείται και τηρείται στον ΕΟΠΥΥ ηλεκτρονικός φάκελος δαπάνης ασφάλισης υγείας δικαιούχου. Στον φάκελο αυτό ο δικαιούχος περίθαλψης έχει άμεση πρόσβαση, προκειμένου να ενημερωθεί για τις δαπάνες που τον αφορούν, με δυνατότητα αμφισβήτησής τους σε περίπτωση μη πραγματοποιήσεώς τους.

Πρακτικά ο ασφαλισμένος που υποβάλλεται σε μια εξέταση , θα λαμβάνει  sms στο κινητό του ή στο  email του. Αν ασφαλισμένος διαπιστώσει ότι δεν έχει υποβληθεί στην εν λόγω εξέταση θα απορρίπτει την χρέωση ώστε να μην προχωρήσει η διαδικασία αποζημίωσης του συγκεκριμένου διαγνωστικού κέντρου –παρόχου.
Ο ασφαλισμένος θα έχει πρόσβαση στον ηλεκτρονικό φάκελο ασφάλισης, με κωδικό που θα λαμβάνει από τον ΕΟΠΥΥ, αποστέλλοντας στον Οργανισμό το email του.

Άλλες διατάξεις του υπουργείου Υγείας:

 • Επεκτείνεται και στα έτη 2019 – 2022, η εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) αναφορικά με τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών που δύναται να αναληφθούν, ετησίως, για φαρμακευτική δαπάνη και για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Τα ανωτέρω επιτρεπόμενα όρια αναπροσαρμόζονται για τα έτη 2019- 2022 αποκλειστικά βάσει της προβλεπόμενης κατ’ έτος μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ σε σταθερές τιμές, όπως αυτή απεικονίζεται στον προϋπολογισμό κάθε έτους.    (άρθρο 25)
 • Θεωρείται ως ουδέποτε υποβληθείσα, δήλωση αρνήσεως ιδιωτών
  παροχών υπηρεσιών υγείας περί εξόφλησης, κατόπιν συμψηφισμού ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ, με οφειλές claw back και rebate των ιδίων προς τον ΕΟΠΥΥ, εφόσον η δήλωση αυτή ανακληθεί εγγράφως από τον πάροχο μέχρι την 15-6-2018.    (άρθρο 28)
 • Προβλέπεται εφεξής, αυτοδίκαιος συμψηφισμός εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ
  του υπερβάλλοντος ποσού της μηνιαίας φαρμακευτικής δαπάνης των Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμακευτικών προϊόντων με οφειλές του ιδίου προς τους ΚΑΚ από την προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για τις ανάγκες των φαρμακείων του. (Σήμερα παρέχεται η δυνατότητα στον ΕΟΠΥΥ να αντιμετωπίσει τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις του προς τους ΚΑΚ με τον συγκεκριμένο τρόπο).    (άρθρο 29)
 • Ορίζεται, ως αρμόδιο, το Α’ Τμήμα του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής
  Διοικήσεων (ΕΣΕΠ), για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών επιλογής των προσώπων που θα στελεχώσουν το ΔΣ της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ).    (άρθρο 30)
 • Αίρεται ο περιορισμός της ανάπτυξης μιας (1) μόνο ιατρικής ειδικότητας στις Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ), που ισχύει σήμερα.(άρθρο 31)
 • Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικά και όχι σε έντυπη μορφή, στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ, των απαιτούμενων δικαιολογητικών βάσει των οποίων εκκαθαρίζονται και εντέλλονται προς πληρωμή δαπάνες των ιδιωτών παροχών υγείας του ΕΟΠΥΥ, πλην υποβολών φαρμακοποιών που αφορούν αποκλειστικά στο φάρμακο. Ομοίως, μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και στις αρμόδιες Υπηρεσίες Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στον ΕΟΠΥΥ, τα δικαιολογητικά και τα εκδοθέντα για την πληρωμή της δαπάνης χρηματικά εντάλματα (ΧΕ), για την άσκηση προληπτικού ελέγχου στις προβλεπόμενες περιπτώσεις και τη θεώρηση των ΧΕ αντίστοιχα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ