ΦαρμακοΝεφροκυτταρικό καρκίνωμα: Υπεροχή επιβίωσης με νέα θεραπεία

Νεφροκυτταρικό καρκίνωμα: Υπεροχή επιβίωσης με νέα θεραπεία

- Advertisement -

Δύο κλινικές μελέτες φάσης 3 καταδεικνύουν υπεροχή στη συνολική επιβίωση για το nivolumab ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με ipilimumab για τη θεραπεία στο προχωρημένο ή μεταστατικό νεφροκυτταρικό καρκίνωμα.

Δύο κλινικές μελέτες φάσης 3 καταδεικνύουν υπεροχή στη συνολική επιβίωση για το nivolumab ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με ipilimumab για τη θεραπεία στο προχωρημένο ή μεταστατικό νεφροκυτταρικό καρκίνωμα

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Η Bristol-Myers Squibb ανακοίνωσε τα επικαιροποιημένα θετικά αποτελέσματα που προέκυψαν από 2 κλινικές μελέτες Φάσης 3 σχετικά με την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του nivolumab ως μονοθεραπεία (CheckMate -025) και της συνδυαστικής θεραπείας nivolumab με ipilimumab (CheckMate -214) για τη θεραπεία του προχωρημένου ή μεταστατικού νεφροκυτταρικού καρκινώματος. Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο του Συμποσίου για τον Καρκίνο του Ουρογεννητικού Συστήματος, που διοργάνωσε η Αμερικανική Εταιρεία Κλινικής Ογκολογίας στο Σαν Φρανσίσκο.

Ειδικότερα, στη μελέτη CheckMate -025, η μονοθεραπεία με nivolumab χορηγήθηκε σε ασθενείς με προθεραπευμένο στο παρελθόν προχωρημένο ή μεταστατικό νεφροκυτταρικό καρκίνωμα (RCC). Μετά από παρακολούθηση 5 ετών, οι ασθενείς που έλαβαν nivolumab συνεχίζουν να παραμένουν εν ζωή σε ποσοστό 25%. Έναντι του 18% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με everolimus. Επιπλέον, αντικειμενική ανταπόκριση στη θεραπεία εμφάνισε το 23% των ασθενών. Έναντι του 4% για το everolimus, με διάμεση διάρκεια ανταπόκρισης 18,2 μηνών, συγκριτικά με τους 14 μήνες για το everolimus. Το προφίλ ασφάλειας για τους ασθενείς που έλαβαν nivolumab ήταν αντίστοιχο με αυτό που έχει παρατηρηθεί σε πιο πρώιμα στάδια της μελέτης. Σε ασθενείς με νεφροκυτταρικό καρκίνωμα χωρίς παρελκύσεις στα δεδομένα ή σχετιζόμενους θανάτους.

Συναρπαστική πρόοδος

Όπως δήλωσε ο κ. Brian Lamon, Ph.D., Επικεφαλής Ανάπτυξης του Τμήματος καρκίνου του ουρογεννητικού συστήματος της Bristol Myers Squibb

«Αυτή η μελέτη αποδεικνύει τη συναρπαστική πρόοδο που έχει συντελεστεί όσον αφορά την αποστολή μας. Να βελτιώσουμε τις εκβάσεις επιβίωσης για όλους τους ασθενείς».

Η μελέτη CheckMate -214 αξιολόγησε τον συνδυασμό του nivolumab με ipilimumab έναντι του sunitinib σε ασθενείς με μη προθεραπευμένο στο παρελθόν προχωρημένο ή μεταστατικό νεφροκυτταρικό καρκίνωμα (RCC). Σημαντικό όφελος όσον αφορά στη συνολική επιβίωση (OS) παρατηρήθηκε σε ασθενείς οι οποίοι ανήκαν τόσο στον πληθυσμό ενδιάμεσου έως υψηλού κινδύνου (IP). Όσο και στον πληθυσμό με πρόθεση θεραπείας (ITT), οι οποίοι έλαβαν θεραπεία με το συνδυασμό nivolumab με ipilimumab. Σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν μονοθεραπεία με sunitinib. Το προφίλ ασφάλειας για το συνδυασμό nivolumab με ipilimumab ήταν αντίστοιχο με προηγούμενα ευρήματα. Δεν παρατηρήθηκαν νέα δεδομένα ασφάλειας ούτε σχετιζόμενοι με το φάρμακο θάνατοι κατά την παρατεταμένη παρακολούθηση. Τα αποτελέσματα της μελέτης αντιπροσωπεύουν την πιο μακροχρόνια παρακολούθηση για οποιαδήποτε ανοσο-ογκολογική θεραπεία σε αυτές τις συνθήκες.

Αναλυτικότερα, στον πληθυσμό ενδιάμεσου έως υψηλού κινδύνου, 52% των ασθενών που έλαβαν συνδυαστική θεραπεία nivolumab με ipilimumab, παρέμεναν εν ζωή στους 42 μήνες. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους ασθενείς που έλαβαν sunitinib ήταν 39%. Επιπλέον, βάσει ανεξάρτητης αξιολόγησης, αντικειμενική ανταπόκριση (ORR) στη συνδυαστική θεραπεία εμφάνισε το 42% των ασθενών, έναντι 26% για το sunitinib. Η εν λόγω ανταπόκριση ήταν συνεχιζόμενη στο 84% των ασθενών.

Θετικά ευρήματα

Στον πληθυσμό με πρόθεση θεραπείας, (ITT) 56% των ασθενών που έλαβαν συνδυαστική θεραπεία nivolumab με ipilimumab, παρέμεναν εν ζωή στους 42 μήνες, έναντι 47% για τους ασθενείς που έλαβαν sunitinib. Βάσει ανεξάρτητης αξιολόγησης, αντικειμενική ανταπόκριση (ORR) στη συνδυαστική θεραπεία εμφάνισε το 39% των ασθενών. Έναντι 33% για το sunitinib. Η ανταπόκριση ήταν συνεχιζόμενη στο 86% των ασθενών.

Ο επικεφαλής ανάπτυξης του τμήματος καρκίνου του ουρογεννητικού συστήματος της Bristol-Myers Squibb κ. Brian Lamon, Ph.D., σχολίασε σχετικά «Αυτά τα θετικά ευρήματα από τη μελέτη CheckMate -214 συνεχίζουν να αναδεικνύουν τη συμπληρωματική φύση της διπλής ανοσοθεραπείας. Ενισχύουν το βάθος και τη σταθερότητα της ανταπόκρισης που μπορεί να προσφέρει στους ασθενείς ο συνδυασμός nivolumab με ipilimumab».

Σχετικά με τη μελέτη CheckMate-025

Η μελέτη CheckMate-025 είναι μια ανοικτή, τυχαιοποιημένη μελέτη Φάσης 3 του nivolumab έναντι του everolimus. Πρόκειται για ασθενείς με προθεραπευμένο προχωρημένο μικροκυτταρικό καρκίνωμα (RCC) μετά από αντιαγγειογενετική θεραπεία. Οι ασθενείς (n=803) έλαβαν είτε nivolumab (n=406) 3 mg/kg ενδοφλεβίως ανά δύο εβδομάδες ή everolimus (n=397) 10 mg από του στόματος άπαξ ημερησίως έως την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν η συνολική επιβίωση (OS). Τα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία ήταν το ποσοστό αντικειμενικής ανταπόκρισης (ORR). Η επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS), η ποιότητα ζωής (QoL) και η ασφάλεια.

Με βάση την ελάχιστη διάρκεια παρακολούθησης πέντε ετών, η συχνότητα εμφάνισης και το είδος των σχετιζόμενων με τη θεραπεία ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν σε συμφωνία με την αρχική ανάλυση. Οι σχετιζόμενες με τη θεραπεία ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 3/4 εμφανίστηκαν στο 21% των ασθενών στην ομάδα του nivolumab. Και στο 37% στην ομάδα του everolimus.

Σχετικά με τη μελέτη CheckMate -214

Η μελέτη CheckMate -214 είναι μία τυχαιοποιημένη, ανοικτή μελέτη Φάσης 3. Αξιολογεί το συνδυασμό του nivolumab με ipilimumab έναντι του sunitinib. Πρόκειται για ασθενείς με μη προθεραπευμένο προχωρημένο ή μεταστατικό νεφροκυτταρικό καρκίνωμα (RCC). Οι ασθενείς στην ομάδα του συνδυασμού έλαβαν θεραπεία με nivolumab 3 mg/kg και ipilimumab 1 mg/kg ανά τρεις εβδομάδες για τέσσερις δόσεις. Στη συνεχεία μονοθεραπεία με nivolumab 3 mg/kg ανά δύο εβδομάδες.

Οι ασθενείς στην ομάδα του συγκριτικού παράγοντα έλαβαν θεραπεία με sunitinib 50 mg, χορηγούμενη άπαξ ημερησίως, για τέσσερις εβδομάδες, ακολουθούμενη από διακοπή θεραπείας για δύο εβδομάδες μέχρι τη συνέχιση της θεραπείας. Οι ασθενείς έλαβαν θεραπεία έως την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτών τοξικών επιδράσεων. Τα κύρια καταληκτικά σημεία της μελέτης είναι η συνολική επιβίωση (OS), η επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS) και το ποσοστό αντικειμενικής ανταπόκρισης (ORR) σε έναν πληθυσμό ασθενών ενδιάμεσου έως υψηλού κινδύνου (περίπου το 75% των ασθενών).

Σχετικά με το νεφροκυτταρικό καρκίνωμα

Το νεφροκυτταρικό καρκίνωμα (RCC) αποτελεί τον πιο συχνό τύπο καρκίνου του νεφρού στους ενήλικες. Ευθύνεται για περισσότερους από 140.000 θανάτους παγκοσμίως κάθε χρόνο. Το νεφροκυτταρικό καρκίνωμα (RCC) είναι περίπου δύο φορές πιο συχνό στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες. Τα υψηλότερα ποσοστά της νόσου να παρατηρούνται στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το ποσοστό πενταετούς επιβίωσης για τα άτομα που έχουν διαγνωστεί με μεταστατικό, ή προχωρημένο, καρκίνο του νεφρού είναι 12,1%.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ