ΦαρμακοBiogen: Η χορήγηση του natalizumab στην Πολλαπλή Σκλήρυνση

Biogen: Η χορήγηση του natalizumab στην Πολλαπλή Σκλήρυνση

- Advertisement -

Η Biogen ανακοινώνει τα αποτελέσματα από τη Μελέτη Φάσης 3β NOVA, η οποία αξιολογεί τη χορήγηση του natalizumab κάθε 6 εβδομάδες στην Υποτροπιάζουσα-Διαλείπουσα Πολλαπλή Σκλήρυνση

Η Biogen ανακοινώνει τα αποτελέσματα από τη Μελέτη Φάσης 3β NOVA, η οποία αξιολογεί τη χορήγηση του natalizumab κάθε 6 εβδομάδες στην Υποτροπιάζουσα-Διαλείπουσα Πολλαπλή Σκλήρυνση

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Η εταιρεία Biogen Inc. ανακοίνωσε πρόσφατα τα αποτελέσματα από τη διετή προοπτική, τυχαιοποιημένη, παρεμβατική, ελεγχόμενη, ανοιχτού σχεδιασμού μελέτη Φάσης 3β NOVA.

Η NOVA σχεδιάστηκε για να εκτιμήσει μια πιθανή διαφορά ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα της ενδοφλέβιας (ΕΦ) χορήγησης natalizumab 300 mg κάθε έξι εβδομάδες (Q6W) και την αποτελεσματικότητα της εγκεκριμένης δόσης κάθε τέσσερις εβδομάδες (Q4W) σε άτομα που λαμβάνουν θεραπεία με το natalizumab (n=499) για την υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση (MS) μετά από σταθεροποίηση της νόσου για τουλάχιστον ένα έτος στο δοσολογικό σχήμα ενδοφλέβιας χορήγησης κάθε τέσσερις εβδομάδες.

Το κύριο τελικό σημείο κατέδειξε μια αριθμητική διαφορά μεταξύ του μέσου αριθμού νέων ή προσφάτως διευρυμένων υπέρπυκνων βλαβών στις T2 ακολουθίες την εβδομάδα 72, της τάξης του 0,05 (Q4W) και του 0,20 (Q6W) (p=0,0755), η οποία με βάση τα πλήρη αποτελέσματα της μελέτης δεν είναι κλινικά σημαντική. Η αριθμητική αυτή διαφορά οφειλόταν σε έναν υψηλό αριθμό βλαβών σε δύο συμμετέχοντες στο σκέλος χορήγησης Q6W. Ένας ασθενής ανέπτυξε βλάβες τρεις μήνες μετά τη διακοπή της θεραπείας και ένας δεύτερος ασθενής ανέπτυξε ασυμπτωματική προϊούσα πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια (PML), μια σπάνια αλλά σοβαρή λοίμωξη του εγκεφάλου. Η αναλογία των ασθενών που ανέπτυξαν νέες ή προσφάτως διευρυμένες βλάβες στις Τ2 ακολουθίες σε κάθε σκέλος ήταν 4,1% (Q4W) και 4,3% (Q6W).

Biogen – Δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές ή κλινικά σημαντικές διαφορές ως προς τα δευτερεύοντα τελικά σημεία την εβδομάδα 72 μεταξύ των σκελών θεραπείας χορήγησης Q4W και Q6W, και η ενεργότητα της νόσου ήταν καλά ελεγχόμενη και στα δύο σκέλη:
  • ο ετησιοποιημένος ρυθμός υποτροπών ήταν χαμηλός [0,00010 (Q4W) και 0,00013 (Q6W)], με το 97,9% των ασθενών στο σκέλος χορήγησης Q4W να παραμένουν χωρίς υποτροπή σε σύγκριση με το 97,2% των ασθενών στο σκέλος χορήγησης Q6W.
  • Η αναλογία των ασθενών που ανέπτυξαν υπόπυκνες βλάβες στις Τ1 ακολουθίες σε κάθε σκέλος ήταν 1,1% (Q4W) και 1,4% (Q6W).
  • Και στα δύο σκέλη 0,5% των συμμετεχόντων εμφάνισαν βλάβες ενισχυμένες με γαδολίνιο (Gd) στις Τ1 ακολουθίες.

«Η μελέτη NOVA παρέχει τα πρώτα προοπτικά, τυχαιοποιημένα δεδομένα αποτελεσματικότητας της χορήγησης natalizumab κάθε 6 εβδομάδες, εμπλουτίζοντας το καλά εδραιωμένο κλινικό προφίλ αλλά και τα ευρήματα από την καθημερινή κλινική πρακτική1,2,3», δήλωσε η Maha Radhakrishnan, M.D., Chief Medical Officer της Biogen. «Επιπροσθέτως των αναλύσεων ασφάλειας από το Πρόγραμμα Συνταγογράφησης TOUCH, το οποίο κατέδειξε σημαντική μείωση στην πιθανότητα εμφάνισης PML, τα αποτελέσματα από τη μελέτη NOVA παρέχουν μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση του σχήματος χορήγησης κάθε έξι εβδομάδες του natalizumab».

Η μελέτη NOVA σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της ενδοφλέβιας χορήγησης του natalizumab Q6W μετά τις αναλύσεις από το Πρόγραμμα Συνταγογράφησης TOUCH, το οποίο κατέδειξε ότι το εκτεταμένο μεσοδιάστημα χορήγησης σχετίστηκε με σημαντική μείωση της πιθανότητας εμφάνισης PML. Μια πρόσφατη ανάλυση των δεδομένων του προγράμματος TOUCH κατέδειξε ότι ένα μέσο δοσολογικό σχήμα χορηγούμενο κάθε έξι εβδομάδες σχετίζεται με μείωση της πιθανότητας εμφάνισης PML κατά 88% (αναλογία κινδύνου: 0,118, p<0,0001) σε σύγκριση με την εγκεκριμένη δόση κάθε τέσσερις εβδομάδες.4

Τα ευρήματα ασφάλειας της μελέτης NOVA συνάδουν με το γνωστό προφίλ ασφάλειας του ενδοφλεβίως χορηγούμενου natalizumab, ενώ η επίπτωση ανεπιθύμητων συμβάντων και σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων ήταν παρόμοια μεταξύ των δύο σκελών θεραπείας. Η καταγραφή μίας ασυμπτωματικής PML στο σκέλος Q6W σε ασθενή υψηλού κινδύνου με βάση τους γνωστούς παράγοντες κινδύνου (δείκτης αντισωμάτων κατά του JCV >1,5 και >2 έτη θεραπείας με το natalizumab), υπογραμμίζει τη σημαντικότητα της παρακολούθησης για PML και των παραγόντων κινδύνου σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με natalizumab.

Η πλήρης ανάλυση των δεδομένων της μελέτης βρίσκεται σε εξέλιξη και τα λεπτομερή αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν σε κάποια μελλοντική επιστημονική συνάντηση.

Σχετικά με το natalizumab

Το natalizumab είναι μια καλά εδραιωμένη θεραπεία που ενδείκνυται για τις υποτροπιάζουσες μορφές της πολλαπλής σκλήρυνσης (ΠΣ) σε ενήλικες και η οποία έχει αποδειχθεί σε κλινικές δοκιμές ότι επιβραδύνει την εξέλιξη της σωματικής αναπηρίας, μειώνει τον σχηματισμό νέων εγκεφαλικών βλαβών και περιορίζει τις υποτροπές. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το natalizumab ενδείκνυται ως μονοθεραπεία για την αντιμετώπιση ασθενών με υποτροπιάζουσες μορφές ΠΣ.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδείκνυται ως τροποποιητική της νόσου μονοθεραπεία (DMT) σε ενήλικες με ιδιαίτερα ενεργή υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση (ΥΔΠΣ), για ασθενείς με ιδιαίτερα υψηλή ενεργότητα της νόσου παρά τη λήψη ενός πλήρους και επαρκούς σχήματος με τουλάχιστον μία τροποποιητική της νόσου θεραπεία ή για ασθενείς με ραγδαίως εξελισσόμενη σοβαρή ΥΔΠΣ. Το natalizumab είναι εγκεκριμένο σε περισσότερες από 80 χώρες, ενώ περίπου 220.000 άτομα παγκοσμίως έχουν λάβει θεραπεία με το natalizumab, με περισσότερα από 880.000 ασθενο-έτη εμπειρίας με βάση τα δεδομένα από τις κλινικές δοκιμές και τη συνταγογράφηση.5

Το natalizumab αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης προϊούσας πολυεστιακής. λευκοεγκεφαλοπάθειας (PML), η οποία είναι μια σπάνια ευκαιριακή ιογενής λοίμωξη του. εγκεφάλου που έχει σχετιστεί με θάνατο ή σοβαρή αναπηρία. Οι παράγοντες που αυξάνουν. τον κίνδυνο εμφάνισης PML είναι η παρουσία αντισωμάτων κατά του JCV, η προηγούμενη. χρήση ανοσοκατασταλτικών και η μεγαλύτερη διάρκεια θεραπείας με το natalizumab. Οι ασθενείς που έχουν και τους τρεις παράγοντες κινδύνου διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο. ανάπτυξης PML. Κατά την έναρξη και τη συνέχιση της θεραπείας με το. natalizumab, οι γιατροί θα πρέπει να εξετάζουν κατά πόσον το αναμενόμενο όφελος από το. natalizumab επαρκεί για να αντισταθμίσει αυτόν τον κίνδυνο.

Το natalizumab αυξάνει επίσης τον κίνδυνο ανάπτυξης εγκεφαλίτιδας και μηνιγγίτιδας που. προκαλούνται από τον ιό του απλού έρπητα και τον ιό της ανεμοβλογιάς / έρπητα. ζωστήρα, ενώ σοβαρά, απειλητικά για τη ζωή και ορισμένες φορές θανατηφόρα περιστατικά έχουν. αναφερθεί μετά την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά, σε ασθενείς με ΠΣ που. λάμβαναν το natalizumab. Κλινικά σημαντική ηπατική βλάβη, συμπεριλαμβανομένης της. οξείας ηπατικής ανεπάρκειας που απαιτεί μεταμόσχευση, έχει επίσης αναφερθεί μετά την. κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά. Άλλα σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα που έχουν. εμφανιστεί σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με το natalizumab περιλαμβάνουν αντιδράσεις. υπερευαισθησίας (π.χ. αναφυλαξία) και λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριακών. λοιμώξεων, καθώς και μείωση του αριθμού των αιμοπεταλίων.

Σχετικά με την Biogen

Με σαφή αποστολή να αποτελεί την πρωτοπόρα εταιρεία στις νευροεπιστήμες, η Biogen. ανακαλύπτει, αναπτύσσει και παρέχει καινοτόμες θεραπείες σε ολόκληρο τον κόσμο για. άτομα που ζουν με σοβαρά νευρολογικά και νευροεκφυλιστικά νοσήματα, καθώς και. παρεμφερείς παθήσεις. Ιδρύθηκε το 1978 από τους Charles Weissmann, Heinz. Schaller, Kenneth Murray και τους Νομπελίστες Walter Gilbert και Phillip Sharp και αποτελεί μια. από τις πρώτες εταιρείες που δραστηριοποιήθηκαν στον τομέα της βιοτεχνολογίας παγκοσμίως.

Σήμερα, η Biogen διαθέτει ένα κορυφαίο χαρτοφυλάκιο φαρμάκων για την αντιμετώπιση. της πολλαπλής σκλήρυνσης, έχει κυκλοφορήσει στην αγορά την πρώτη εγκεκριμένη. θεραπεία για τη νωτιαία μυϊκή ατροφία, παρασκευάζει και διαθέτει βιο-ομοειδή προηγμένων. βιολογικών φαρμάκων και εστιάζει στην ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων στην. πολλαπλή σκλήρυνση και τη νευροανοσολογία, τη νόσο του Alzheimer και την άνοια, τις. νευρομυϊκές και κινητικές διαταραχές, την οφθαλμολογία, την ανοσολογία, τις. νευρογνωστικές διαταραχές, την οξεία νευρολογία και τον πόνο.

Βιβλιογραφικές Αναφορές:

1. Chisari et al. Clinical effectiveness of different natalizumab interval dosing schedules in a large Italian population of patients with multiple sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2020;0:1–7. doi: 10.1136/jnnp-2020-323472.

2. Butzkueven H et al. Similar Clinical Outcomes for Natalizumab Patients Switching to Every-6-Week Dosing Versus Remaining on Every-4-Week Dosing in Real-World Practice. Poster presented at 8th Joint ACTRIMS-ECTRIMS Virtual Meeting; September 11–13, 2020. P0393.

3. Zhovtis Ryerson L et al. No Difference in Radiologic Outcomes for Natalizumab Patients on Extended Interval Dosing Compared with Standard Interval Dosing in MS PATHS. Poster presented at American Academy of Neurology Virtual Annual Meeting; April 17-22,2021. P15.210.

4. Zhovtis Ryerson et al. Natalizumab Extended Interval Dosing (EID) is Associated with a. Reduced Risk of Progressive Multifocal Leukoencephalopathy (PML) Compared with. Every-4-week (Q4W) Dosing: Updated Analysis of the TOUCH® Prescribing Program Database. Poster presented at American Academy of Neurology Virtual Annual Meeting; April 17-22, 2021.P15.201

5. Combined post-marketing data based on prescriptions and clinical trials exposure to NATALIZUMAB as of January 31, 2021.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ