ΕπιχειρηματικάΠράσινο φως στην Κορρές για τη δημόσια πρόταση της Nissos Holdings

Πράσινο φως στην Κορρές για τη δημόσια πρόταση της Nissos Holdings

- Advertisement -

Το προσφερόμενο τίμημα των 5,08 ευρώ/μετοχή της υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης της Nissos Holdings (Προτείνων) για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Κορρές εκπληρώνει τις απαιτήσεις του Ν. 3461/2006 και βρίσκεται πάνω από τα όρια του εύρους αξιών που προσδιόρισε η Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου.

Αυτό επισημαίνει το διοικητικό συμβούλιο της Κορρές στην αιτιολογημένη γνώμη του σχετική με τη δημόσια πρόταση. Επισημαίνει περαιτέρω τα εξής:

-Η επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος για την Εταιρεία, όπως διατυπώνεται στο Πληροφοριακό Δελτίο, καθώς και η πρόθεσή του να προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 10.000.000 ευρώ, αποβλέπει στην περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας στην παγκόσμια αγορά.

– Η οποιαδήποτε έκβαση της Δημόσιας Πρότασης δεν θα έχει ουσιώδη επίδραση στα συμφέροντα της Εταιρείας και τα στρατηγικά σχέδια του Προτείνοντος, λαμβανομένου υπόψη ότι ο Προτείνων κατέχει ήδη ποσοστό 95,01% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τουτέστιν ποσοστό που του εξασφαλίζει τόσο την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς του άρθρου 27 του ν.3461/2006, όσο και την δυνάμει του άρθρου 17 § 5 του ν. 3371/2005, δυνατότητα διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.

-Η Δημόσια Πρόταση δεν αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις ή στον αριθμό προσωπικού στο βαθμό που δεν θα επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς.

Επισημαίνεται ότι οι σχεδιασμοί και οι εκτιμήσεις του Προτείνοντος για τα αναμενόμενα οφέλη για την Εταιρεία βασίζονται σε ορισμένες παραδοχές αναφορικά με την παρούσα κατάσταση και συνεπώς δύνανται να επηρεαστούν από τυχόν μεταβολή.

Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν διατυπώνουν καμία άποψη για την αποδοχή ή μη της Δημόσιας Πρότασης από τους μετόχους της Εταιρείας και η παρούσα διατύπωση δεν θα πρέπει να εκληφθεί είτε ως προτροπή ή αποτροπή των μετόχων είτε ως σύσταση ή συμβουλή προς τους μετόχους για την αποδοχή ή την απόρριψη της Δημόσιας Πρότασης ούτε για την πραγματοποίηση οποιωνδήποτε συναλλαγών επί κινητών αξιών εκδόσεως της Εταιρείας. Εξάλλου, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι σε θέση να προβλέψει την πορεία της χρηματιστηριακής τιμής και την εμπορευσιμότητα των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών.

Στη συνεδρίαση του δ.σ. προσήλθαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. και στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Κορρές δήλωσε ότι, όντας ο ίδιος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Προτείνοντα καθώς και πρόσωπο που ενεργεί συντονισμένα με αυτόν, όπως μνημονεύεται στο σχετικό Πληροφοριακό Δελτίο της Δημόσιας Πρότασης που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 21/3/2018 (εφ’ εξής το “Πληροφοριακό Δελτίο”) δεν μπορεί να συμμετάσχει στην συζήτηση και λήψη απόφασης στη παρούσα συνεδρίαση του Δ.Σ. σχετικά με την διατύπωση γνώμης του άρθρου 15 του ν.3461/2006 και για το λόγο αυτό αποχώρησε από την συνεδρίαση.

Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο, ευρισκόμενο σε απαρτία αφού συμμετέχουν σε αυτό επτά (7) από τα οκτώ (8) μέλη του, και αφού έλαβε υπόψη (α) Το περιεχόμενο του εγκριθέντος με την από 21.03.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Πληροφοριακού Δελτίου της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης και την Ανακοίνωση τούτου από τον Προτείνοντα την 22 Μαρτίου 2018 και (β) Την συνοδεύουσα και απαιτούμενη δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 2 του Ν. 3461/2006, έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου “Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E. με ημερομηνία 29 Μαρτίου 2018 (εφεξής η “Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου”) διαπίστωσε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Ότι, όπως προκύπτει από τις μέχρι σήμερα δημοσιευθείσες σχετικές ανακοινώσεις, ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Κορρές κατέχει έμμεσα, μέσω της κατά 23,85 % συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντα, και ενεργώντας συντονισμένα με την Morgan Stanley και τον Προτείνοντα, 12.908.490 μετοχές της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 95,01% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

2. Κανένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των διευθυντικών στελεχών αυτής κατέχει ή ελέγχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές της Εταιρείας.

3. Ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, προέβη στις ακόλουθες ενέργειες σε σχέση με την Δημόσια Πρόταση:

(α) Στις 7 Φεβρουαρίου 2018 ενημερώθηκε εγγράφως από τον Προτείνοντα για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης και παρέλαβε αντίγραφο του σχεδίου του
Πληροφοριακού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του ν. 3461/2006 και ενημέρωσε σχετικά τους εργαζόμενους.

(β) Ανέθεσε στην Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS A.E. να ενεργήσει ως Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος σύμφωνα με το άρθρ. 15 του ν.3461/2006, ήδη δε ο εν λόγω σύμβουλος παρέδωσε την συνοδεύουσα το παρόν Έκθεση
Χρηματοοικονομικού Συμβούλου.

(γ) Την 22.03.2018, με ανακοίνωση η οποία αναρτήθηκε σε πίνακες ανακοινώσεων στους χώρους εργασίας της Εταιρείας, διαβιβάστηκε στους εργαζόμενους το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Πληροφοριακό Δελτίο όπως προβλέπεται στο αρθρ. 11 παρ. 9 του ν. 3461/2006, και οι εργαζόμενοι της Εταιρείας μέχρι σήμερα, δεν έχουν υποβάλλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο χωριστή γνώμη σχετικά με τις επιπτώσεις της Δημόσιας Πρότασης στην Εταιρεία και στην απασχόληση των εργαζομένων.

(δ) Πέραν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προέβη σε καμία ειδικότερη ενέργεια σχετικά με την Δημόσια Πρόταση, ούτε προτίθεται να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που δεν εντάσσεται στη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της εταιρείας και ενδέχεται να οδηγήσει σε ματαίωση της Δημόσιας Πρότασης.

4. Ότι πέραν της επενδυτικής συμφωνίας που έχει συνάψει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Κορρές με τον Προτείνοντα, που περιγράφεται στο Πληροφοριακό Δελτίο, δεν υπάρχει άλλη συμφωνία μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή/και των μελών τούτου και του Προτείνοντος.

5. Ότι η Εταιρεία έχει συνάψει με την εταιρεία Profex, που συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντα με ποσοστό 14% και δραστηριοποιείται στον τομέα φαρμακευτικών, δερματολογικών, και καλλυντικών προϊόντων στην αγορά της Κίνας, σύμβαση διανομής των προϊόντων της Εταιρείας και παραχώρησης άδειας χρήσης των σημάτων της, σύμφωνα με την οποία η εν λόγω εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να διανέμει τα προϊόντα της Εταιρείας σε συγκεκριμένες περιοχές της Ασίας.

6. Ότι ο Προτείνων, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο:

(α) δεν αναμένεται να επιφέρει μεταβολές στη στρατηγική της Εταιρείας και στους επιχειρηματικούς της στόχους, οι οποίοι εστιάζονται στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της μάρκας και της υφιστάμενης θέσης της, καθώς και στην επέκταση σε νέες αγορές.

(β) θα συνεχίσει την λειτουργία και την δραστηριότητα της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών στην ευρύτερη περιοχή διεξαγωγής δραστηριοτήτων τους και θα διερευνήσει άλλες περιοχές που μπορούν να ενισχύσουν την περαιτέρω εξαγωγική ανάπτυξη της Εταιρείας.

(γ) προτίθεται να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας στην Εταιρεία και τις θυγατρικές της, και να μην επιφέρει αρνητική επίπτωση στις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων τους, στο βαθμό που δεν θα επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς.

(δ) προτίθεται να προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι ποσό 10.000.000 ευρώ για την χρηματοδότηση της περαιτέρω ανάπτυξή της.

7. Ότι ο Προτείνων, μέχρι και την ημερομηνία έγκρισης του Πληροφοριακού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, απέκτησε συνολικά 12.774.113 μετοχές της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 94,02% και συνεπώς το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης ήταν 812.387 μετοχές, ήτοι ποσοστό 5,98% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήδη δε, όπως προκύπτει από την τελευταία ανακοίνωση της Εταιρείας την 30.03.2018, ο Προτείνων έχει αποκτήσει συνολικά μέχρι την 29.3.2018, 12.908.490 μετοχές της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 95,01%.

8. Ότι το Προσφερόμενο Τίμημα για την εξαγορά των μετοχών της Εταιρείας που
αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης ανέρχεται σε €5,08 ανά μετοχή και είναι υψηλότερο του εύρους αποτίμησης της Εταιρείας όπως αυτό εκτιμάται στην συνοδεύουσα το παρόν Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου και ανέρχεται από € 3,8 έως €5,0 ανά μετοχή.

9. Επίσης, ότι το Προσφερόμενο Τίμημα,

– υπερβαίνει κατά 13,40% τη Μέση Σταθμισμένη Χρηματιστηριακή Τιμή των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, η οποία ανερχόταν σε €4,4798.

– ισούται με την υψηλότερη τιμή των €5,08, στην οποία ο Προτείνων απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία κατέστη υπόχρεος να υποβάλει Δημόσια Πρόταση.

– υπερβαίνει κατά 13,90% την τιμή που προσδιορίστηκε από τον Ανεξάρτητο Αποτιμητή EUROXX, που όρισε ο Προτείνων, σε συνέχεια διενέργειας αποτίμησης λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς αποδεκτά κριτήρια και μεθόδους και περιλαμβάνεται στην Έκθεση Αποτίμησης, ύψους €4,46.

10. Ότι ο Προτείνων έχοντας αποκτήσει κατά την ανακοίνωση του Πληροφοριακού Δελτίου ποσοστό άνω το 90%, και ήδη όπως προαναφέρθηκε, 95,01% των μετοχών της Εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς του αρθρ. 27 του ν. 3461/2006 για να εξαγοράσει τις υπόλοιπες μετοχές της Εταιρείας με τιμή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα (€5,08/μετοχή).

11. Ότι ο Προτείνων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του δικαιώματος εξαγοράς του άρθρου 27 του ν.3461/2006 θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 17 §5 του ν. 3371/2005, ότι ο ίδιος θα ψηφίσει υπέρ αυτής της απόφασης και μετά ταύτα η Εταιρεία θα υποβάλει προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα διαγραφής από το Χ.Α.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ