Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την αξιολόγηση των νοσοκομείων

  • Γράφει η Χριστίνα Χατζηπαλαμουτζή 

Σύστημα αξιολόγησης των δημόσιων νοσοκομείων και των ιδιωτικών μονάδων υγείας προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 13 Ιουλίου, με ρόλο αξιολογητή να έχει ο προς σύσταση Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ).

Σύστημα αξιολόγησης των δημόσιων νοσοκομείων και των ιδιωτικών μονάδων υγείας προβλέπετε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 13 Ιουλίου. Το ρόλο του αξιολογητή θα έχει ο προς σύσταση Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ)

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

O ΟΔΙΠΥ σύμφωνα με το όσα αναφέρονται στο νομοσχέδιο, θα αξιολογεί όλα τα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές μονάδες υγείας, με σκοπό την αποτελεσματικότερη αναδιοργάνωση των υπηρεσιών υγείας. Η σύσταση του νέου Οργανισμού θα γίνει με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας. Στις αρμοδιότητές του ΟΔΙΠΥ είναι να ελέγχει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν τα δημόσια νοσοκομεία αλλά και οι ιδιωτικές δομές υγείας που είναι συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ.

Επιβραβεύσεις και κυρώσεις δημόσιων νοσοκομείων

Τα νοσοκομεία και οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας που θα «αριστεύουν» στην αξιολόγηση του ΟΔΙΠΥ θα επιβραβεύονται. Μάλιστα σύμφωνα με το νομοσχέδιο θα χαρακτηρίζονται ως νοσοκομεία ή κλινικές αναφοράς στον τομέα δράσης τους.

Όσες δομές υγείας «αποτύχουν» στην αξιολόγηση θα τους επιβάλλονται κυρώσεις. Ιδιαίτερα για τους ιδιώτες παρόχους στις κυρώσεις προβλέπεται η άμεση ανάκληση της σύμβασης που έχει συναφθεί με τον ΕΟΠΥΥ.

Ο ΟΔΙΠΥ εκτός από την αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας θα έχει και την ευθύνη για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου για την συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Στ. Νιάρχος. Συγκεκριμένα για την υλοποίηση του προγράμματος εκπαίδευσης στον τομέα της πρόληψης και του ελέγχου των νοσοκομειακών λοιμώξεων.

Κριτήρια αξιολόγησης

Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των υπηρεσιών όπως ορίζονται στο άρθρο 6 του νομοσχεδίου αφορούν σε έξι κεντρικούς άξονες:

  • 1. Την ασφάλεια, που περιλαμβάνει τις διαδικασίες, τα συστήματα και τις πρακτικές που διασφαλίζουν την ασφάλεια των ασθενών/ληπτών των υπηρεσιών υγείας.
  • 2. Την αποδοτικότητα, η οποία αναφέρεται στον βαθμό επίτευξης των επιθυμητών αποτελεσμάτων από την παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένων υπηρεσιών υγείας..
  • 3. Την ανταποκρισιμότητα – ασθενοκεντρική προσέγγιση, που περιλαμβάνει τις διαδικασίες που διασφαλίζουν την ανταποκρισιμότητα των υπηρεσιών υγείας στις ανάγκες των ασθενών/ληπτών των υπηρεσιών υγείας μέσω της αποτύπωσης των εμπειριών των ασθενών και των αποτελεσμάτων υγείας όπως αυτά αναφέρονται από τους ίδιους τους ασθενείς.
  • 4. Την προσβασιμότητα, που περιλαμβάνει τη διερεύνηση του κατά πόσο η ιατρική φροντίδα παρέχεται στον σωστό χρόνο και τόπο και είναι οικονομικά ανεκτή για τους λήπτες υπηρεσιών υγείας.
  • 5. Τη χρηστή διοίκηση, που περιλαμβάνει τις διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης, διοίκησης και ηγεσίας που διασφαλίζουν την παροχή υψηλής ποιότητας ανθρωποκεντρικής φροντίδας που βασίζεται στη διαφάνεια, τη συνεχή βελτίωση, την καινοτομία και την ισονομία.
  • 6. Τη διαχείριση πόρων, που περιλαμβάνει τις διαδικασίες και τα στοιχεία σχετικά με την χρήση των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων με τρόπο που διασφαλίζει την ποιότητα, την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα του οργανισμού.
Οι διαδικασίες αξιολόγησης των δημόσιων νοσοκομείων

Η αξιολόγηση θα γίνεται σε τακτικό πλαίσιο κάθε 3 χρόνια ή έκτακτα μετά από απόφαση του ΟΔΙΠΥ. Η αξιολόγηση των νοσοκομείων που ανήκουν στο ΕΣΥ και των υπόλοιπων παρόχων
υπηρεσιών υγείας πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο η αξιολόγηση θα είναι εσωτερική καθώς θα πραγματοποιείται από τους ίδιους τους φορείς. Σε κάθε φορέα υπεύθυνο για την αξιολόγηση θα είναι το Γραφείο Ποιότητας ή ο υπεύθυνος που θα ορίζεται από τη διοίκηση.

Το δεύτερο στάδιο αφορά στην αξιολόγηση των παρόχων από ανεξάρτητη Ομάδα Αξιολόγησης του ΟΔΙΠΥ ΑΕ. Η οποία θα λαμβάνει υπόψη της  και τα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης.

Η Ομάδα Αξιολόγησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 αποτελείται από εμπειρογνώμονες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) εγγεγραμμένους στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων. Το έργο της Ομάδας συντονίζεται από εμπειρογνώμονα, ο οποίος είναι μόνιμος υπάλληλος του ΟΔΙΠΥ ΑΕ και συμμετέχει στη διαδικασία ως επικεφαλής της Ομάδας Αξιολόγησης.

H Ομάδα Αξιολόγησης θα έχει επίσης τη δυνατότητα να επισκέπτεται με ή χωρίς προειδοποίηση τους υπό αξιολόγηση φορείς. Να εξετάζει οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να παρέχει στοιχεία σχετικά με την αξιολόγηση, να έχει πρόσβαση σε έγγραφα και φακέλους και να ζητεί εγγράφως πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο της αξιολόγησης.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ