158 προσλήψεις Γιατρών και Νοσηλευτών για τη στελέχωση του Γ.Ν. Θήρας

Πλήρωσης εκατόν πενήντα οκτώ (158) θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. ΑΕ) για τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας (Γ.Ν. Θήρας).

Συγκεκριμένα, προκηρύσσει την πλήρωση ως ακολούθως:

Α) 44 θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)

Β) 41 θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)

Γ) 43 θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)

Δ) 30 θέσεων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα κύρια προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων όπως αναγράφονται στο Κεφάλαιο Α΄ και στα Παραρτήματα της παρούσας προκήρυξης καλούνται να αποστείλουν σε κλειστό φάκελο μεγέθους Α4 την επομένη της ανάρτησης της Προκήρυξης στο πρόγραμμα Διαύγεια και στη διαδικτυακή διεύθυνση της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας και σε κάθε περίπτωση εντός του οριζομένου από το Γ.Ν. Θήρας χρονικού διαστήματος, τα εξής:

1) Συμπληρωμένη και πρωτότυπα υπογεγραμμένη την κατά περίπτωση Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωσή τους,

2) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δυο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομιστεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως και

3) Όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη παραστατικά/δικαιολογητικά/πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών για την τεκμηρίωση των τυπικών, κύριων και πρόσθετων προσόντων της ειδικότητας- κωδικού θέσης που αιτούνται, τα οποία δηλώνουν υπεύθυνα στην αίτηση συμμετοχής τους ότι κατέχουν, παραθέτοντας με διακριτή αρίθμηση και ταξινομημένα ακριβώς με τη σειρά που αναφέρονται από τον υποψήφιο στην αίτηση για να είναι διαθέσιμα για έλεγχο από την επιτροπή προσλήψεων και αξιολόγησης.

(δείτε αναλυτικά τις θέσεις πατώντας εδώ)

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν στην αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν επισυνάπτεται δικαιολογητικό που αφορά σε κύριο προσόν της ειδικότητας και κωδικού θέσης όπως προσδιορίζονται από την παρούσα προκήρυξη, τότε ο υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία και περιλαμβάνεται στον πίνακα απορριπτέων.

Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών δεν προβλέπεται και η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο.

Η αποστολή του κλειστού φακέλου μπορεί να γίνει:

α) ταχυδρομικά με φάκελο συστημένου ή με Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ή

β) μέσω ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών.

Στο φάκελο θα αναγράφονται τα εξής:

ΠΡΟΣ:

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), ΟΔΟΣ: Γ. ΔΑΜΑΣΚΟΥ 1, Τ.Κ. 13677, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ – ΑΧΑΡΝΑΙ

Υπόψη: Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

ΑΙΤΗΣΗ

Για την προκήρυξη υπ’ αρ. 1/2018 Γ.Ν. Θήρας

Στοιχεία Αποστολέα: ……. (ονοματεπώνυμο),

Κατηγορία Εκπαίδευσης:

Ειδικότητα:

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ως ημερομηνία αποστολής/υποβολής της αίτησης, θεωρείται α) η ημερομηνία σφραγίδας συστημένου ή ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ ή β) της ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφοράς. Αιτήσεις που θα παραληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη και οι υποψήφιοι θα περιληφθούν στον πίνακα απορριπτέων για τυπικούς λόγους. Επίσης ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές και οι υποψήφιοι αποκλείονται από τη διαδικασία και περιλαμβάνονται στον πίνακα απορριπτέων

Οι ενδιαφερόμενοι θα προμηθεύονται το ειδικό έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνης δήλωσης, την Υπεύθυνη Δήλωση Εργασιακής Εμπειρίας και την προκήρυξη με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ αυτής από την ηλεκτρονική διεύθυνση της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. (www.aemy.gr) και του ΓΝ Θήρας (www.santorini-hospital.gr).

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ