ΠΡΟΣΩΠΑΑΠΟΨΗΑναλυτικά η μοριοδότηση για την πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού

Αναλυτικά η μοριοδότηση για την πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού

- Advertisement -
  • Γράφει ο Κοσμάς Ζακυνθινός

Σε διευκρινήσεις επί της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην γιατρών, επικουρικού προσωπικού προχωρούν τα υπουργεία Οικονομικών, Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αναφορικά με την κατάρτιση και τήρηση των ηλεκτρονικών καταλόγων, για την υποβολή αιτήσεων, των κριτηρίων που απαιτούνται, αλλά και της μοριοδότησης των προσόντων, ανά κλάδο και ειδικότητα.

Στην ειδική κατηγορία ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής και ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, με αποκλειστική προϋπηρεσία σε ΜΕΘ ή ΤΕΠ, η εμπειρία μοριοδοτείται με είκοσι (20) μονάδες ανά μήνα και έως 24 μήνες (έως και 480 μονάδες)

Σύμφωνα με όσα προβλέπει το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η προϋπηρεσία μοριοδοτείται με επτά (7) μονάδες ανά μήνα και έως εξήντα (60) μήνες. Ως εμπειρία/προϋπηρεσία αναγνωρίζεται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του απαιτούμενου βασικού τίτλου σπουδών και ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας.

Η μοριοδότηση προβλέπει επτά (7) μονάδες ανά μήνα και έως εξήντα (60) μήνες (έως και
420 μονάδες) επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας.

Για την απόδειξη της προϋπηρεσίας/εμπειρίας οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον ασφαλιστικό φορέα (την αντίστοιχη που υποβάλλεται στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ) και τον εργοδότη τους.

Σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης βεβαίωσης προϋπηρεσίας εργοδότη υποβάλουν ηλεκτρονικά σχετική υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 ν. 1599/1986). Για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα καταθέσουν ηλεκτρονικά Άδεια άσκησης επαγγέλματος, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, την σχετική υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης και μια (1) τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτίο παροχής υπηρεσιών που να καλύπτει ενδεικτικώς τη χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.

Νοσηλευτές: Ειδική εμπειρία σε ΜΕΘ ή ΤΕΠ

Στην ειδική κατηγορία ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής και ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, με αποκλειστική προϋπηρεσία σε ΜΕΘ ή ΤΕΠ, η εμπειρία μοριοδοτείται με είκοσι (20) μονάδες ανά μήνα και έως 24 μήνες (έως και 480 μονάδες).

Ως τέτοια θεωρείται η απασχόληση των νοσηλευτών με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα σε ΜΕΘ ή ΤΕΠ, μετά την απόκτηση του απαιτούμενου βασικού τίτλου σπουδών και ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας.

Για την απόδειξη της ειδικής εμπειρίας σε ΜΕΘ ή ΤΕΠ οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον ασφαλιστικό φορέα (την αντίστοιχη που υποβάλλεται στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ) και από τον εργοδότη τους στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι παρείχαν υπηρεσία αποκλειστικά σε ΜΕΘ ή ΤΕΠ.

Εμπειρία στην αλλοδαπή

Για εμπειρία νοσηλευτών η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις ανωτέρω παραγράφους, ο υποψήφιος προσκομίζει:

(A) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους είναι υποχρεωτική η ασφάλιση των εργαζομένων για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας:

– Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται η χρονική διάρκεια και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και

– Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση, για τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης του ενδιαφερομένου.

(Β) Όταν κατά το ισχύον νομικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζομένων είναι μη υποχρεωτική για συγκεκριμένο επάγγελμα ή συγκεκριμένη σχέση εργασίας:

– Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται η χρονική διάρκεια και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου,

– Στην ηλεκτρονική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του ιδίου να αναγράφονται επακριβώς η χρονική διάρκεια απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται περί νομικού προσώπου και βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου.

(Γ) Όταν ο χρόνος εμπειρίας των νοσηλευτών έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα.

(Δ) Στις περιπτώσεις εργαζομένων σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αναγνώριση τυχόν προϋπηρεσίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα περί δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος στο κράτος – μέλος που παρασχέθηκε η εργασία. Για την αξιολόγηση αυτής απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο του κράτους – μέλους προέλευσης.

Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο και από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.

Ανεργία, ανήλικα τέκνα και πολύτεκνοι

Στις περιπτώσεις ανεργίας η μοδιοδότηση γίνεται με δώδεκα (12) μονάδες για κάθε έναν από τους πρώτους τέσσερις μήνες και πέραν αυτών, οκτώ (8) μονάδες για κάθε μήνα μέχρι και σαράντα οκτώ (48) μήνες συνολικά (σύνολο έως και 400 μονάδες). Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει ότι κατά την ημέρα υποβολής της αιτήσεως ή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι άνεργοι.

Για ανήλικα τέκνα, η μοριοδότηση προβλέπει για κάθε ένα πενήντα (50) μονάδες και συνολικά έως και τριακόσιες 300 μονάδες. Απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης το οποίο έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου.

Ενώ, οι υποψήφιοι πολύτεκνοι ή τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, μοριοδοτούνται με 70 μονάδες, οι τρίτεκνοι με 50 μονάδες και ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας με 100 μονάδες.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ, πατώντας εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ