Δημόσια ΥγείαΜόνο με παραπεμπτικό από τον οικογενειακό γιατρό οι ασθενείς στον... ειδικό

Μόνο με παραπεμπτικό από τον οικογενειακό γιατρό οι ασθενείς στον… ειδικό

- Advertisement -
  • Γράφει η Χριστίνα Χατζηπαλαμουτζή

Μόνο με παραπομπή από οικογενειακό γιατρό θα μπορούν οι ασθενείς να επισκέπτονται ειδικούς γιατρούς σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού που αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Ο οικογενειακός γιατρός πλέον όπως προβλέπεται στην απόφαση θα έχει την ευθύνη για την παραπομπή των ασθενών ανάλογα με την πάθηση τους στον ανάλογο ειδικό γιατρό.

Όπως ορίζεται στην απόφαση ο οικογενειακός γιατρός θα παραπέμπει τον λήπτη υπηρεσιών υγείας στα Κέντρα Υγείας, τις δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τους συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρόχους υπηρεσιών υγείας εντός της οικείας Υ.ΠΕ., εφόσον το κρίνει ιατρικώς απαραίτητο.

Οι παραπομπές γίνονται υπό το πρίσμα των γενικών αρχών όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 1 του ν. 4486/2017 και με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών του λήπτη υπηρεσιών υγείας εντός του οργανωτικού πλαισίου της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Όταν αυτή η επιλογή εξαντλείται, ο οικογενειακός ιατρός παραπέμπει κατά περίπτωση σε δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υπηρεσιών υγείας.

Καθορίζονται δύο κατηγορίες παραπομπών:
• η απλή παραπομπή, με ισχύ 30 ημερολογιακών ημερών για προγραμματισμό μιας επίσκεψης σε ειδικό ιατρό

• η παραπομπή χρόνιου νοσήματος, με έναρξη την ημερομηνία έκδοσης και ισχύ δώδεκα μηνών, για το σύνολο των απαιτούμενων επισκέψεων σε ειδικό ιατρό.

Παραπομπή ηλεκτρονικά
Η παραπομπή από οικογενειακό γιατρό σε γιατρό άλλης ειδικότητας (πλην Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας και Παιδιατρικής) γίνεται ηλεκτρονικά.

Για ποιες ειδικότητες δεν απαιτείται παραπομπή
Παραπομπή δεν απαιτείται για προγραμματισμό επίσκεψης στις παρακάτω ειδικότητες: γυναικολογία, ψυχιατρική, οφθαλμολογία, οδοντιατρική.

Εξαιρούνται τα έκτακτα περιστατικά
Η εξυπηρέτηση των έκτακτων και επειγόντων περιστατικών δεν απαιτεί παραπομπή. Τα επείγοντα περιστατικά αντιμετωπίζονται στις δημόσιες δομές υγείας σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία διαλογής ασθενών (triage) και τον βαθμό οργάνωσης των δομών αυτών.

Το έντυπο παραπομπής και η διαδικασία
Το έντυπο παραπομπής ασθενή, όπως εκτυπώνεται από την εφαρμογή, φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του παραπέμποντος ιατρού και περιλαμβάνει τα εξής:

1.Στοιχεία παραπέμποντος ιατρού
1.1. Όνομα 1.2. Επώνυμο 1.3. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 1.4. Μονάδα
2. Στοιχεία Λήπτη Υπηρεσιών Υγείας
2.1. Όνομα 2.2. Επώνυμο 2.3. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 2.4. Έτος Γέννησης 2.5. Διεύθυνση 2.6. Αριθμός Τηλεφώνου 2.7. Ασφαλιστικός Φορέας 2.8. Ασφαλιστική Ικανότητα
3. Στοιχεία Οικογενειακού Ιατρού
3.1. Όνομα 3.2. Επώνυμο 3.3. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 3.4. Μονάδα
4. Στοιχεία Παραπεμπτικού
4.1. Κωδικός Παραπεμπτικού 4.2. Ημερομηνία Έκδοσης Παραπεμπτικού 4.3. Ημερομηνία Λήξης Παραπεμπτικού
5. Αιτιολογία
6. Διάγνωση
7. Στοιχεία Παραπομπής
7.1. Ιατρική ειδικότητα Παραπομπής 7.2. Κατηγορία Παραπομπής (απλή, χρόνιου νοσήματος) 7.3. Παρατηρήσεις

Το έντυπο παραπομπής προσκομίζεται από το λήπτη υπηρεσιών υγείας και τηρείται αρχείο:

• από το αρμόδιο τμήμα για την κίνηση των ασθενών (π.χ. Γραμματεία) των Κέντρων Υγείας ή των δημόσιων μονάδων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπου έχει παραπεμφθεί.

• από τον συμβεβλημένο με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πάροχο υπηρεσιών υγείας, όπως αυτός προβλέπεται στο άρθρο 11 του ν. 4486/2017.

Από την πλήρη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος και έπειτα, δεν απαιτείται το φυσικό έγγραφο της παραπομπής.

Για την επίσκεψη σε ειδικό γιατρό μετά από παραπομπή απαιτείται ο προγραμματισμός της επίσκεψης. Για τον προγραμματισμό αυτό χρησιμοποιείται η υπάρχουσα διαδικτυακή εφαρμογή (σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού της ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

Η επιλογή μονάδας, γιατρού και ώρας γίνεται με τον έως τώρα προβλεπόμενο τρόπο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στις Δημόσιες Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ο λήπτης υπηρεσιών υγείας μπορεί να προγραμματίσει την επίσκεψή του σε δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους.

Για τον προγραμματισμό αυτό χρησιμοποιείται η υπάρχουσα διαδικτυακή εφαρμογή (σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού της ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

Έως την πλήρη και λειτουργική ένταξη των δημόσιων μονάδων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο ανωτέρω σύστημα, ο προγραμματισμός πραγματοποιείται σύμφωνα με το υφιστάμενο σύστημα.

Όπως ορίζεται στην απόφαση «μετά την έκδοση της παρούσας σε κάθε περιοχή με πλήρη κάλυψη από Οικογενειακούς Ιατρούς, σύμφωνα με τα πληθυσμιακά όρια του αρ. 6 του ν. 4486/2017, εφαρμόζεται το σύστημα παραπομπών όπως περιγράφεται»

Επίσης αναφέρεται ότι «σε περιοχές με πλήρη κάλυψη από οικογενειακούς γιατρούς, επισκέψεις σε συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ειδικούς ιατρούς εκτός συστήματος παραπομπών δεν θα αποζημιώνονται».

Τέλος σε κάθε επίσκεψη που πραγματοποιείται μετά από παραπομπή, το αποτέλεσμα της καταγράφεται στο φάκελο του ασθενή και ο οικογενειακός γιατρός έχει πρόσβαση σε αυτό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ