Τίτλοι τέλους για το ΚΕΕΛΠΝΟ – Ανοίγει η αυλαία με τον ΕΟΔΥ

  • Γράφει η Χριστίνα Χατζηπαλαμουτζή

Καταργείται και επίσημα πλέον το ΚΕΕΛΠΝΟ με το πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Υγείας και τη θέση του παίρνει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Ο νέος ιδρυόμενος Φορέας θα λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και θα εποπτεύεται από τον υπουργό Υγείας.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Ο ΕΟΔΥ όπως ορίζεται στο νομοσχέδιο θα διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο (αντί του εννεαμελούς που ίσχυε στο ΚΕΕΛΠΝΟ) το οποίο θα διορίζεται με απόφαση του υπουργού Υγείας και θα έχει τριετή θητεία.

Ο πρόεδρος το ΔΣ του ΕΟΔΥ τονίζεται ότι θα πρέπει να είναι «επιστήμονας εγνωσμένου κύρους από το χώρο των επιστημών υγείας» και θα ορίζεται με απόφαση του υπουργού Υγείας ύστερα από γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και θα είναι πλήρους απασχόλησης σε αντίθεση με τον αντιπρόεδρο που θα μπορεί να είναι πλήρους η μερικής απασχόλησης.

Ο ΕΟΔΥ για την λειτουργία του θα συνεχίσει να λαμβάνει επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας όπως λάμβανε το ΚΕΕΛΠΝΟ

Τι γίνεται με τους εργαζόμενους… 

Το προσωπικό του ΕΟΔΥ όπως εξηγείται στην αιτιολογική έκθεση θα εργάζεται με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης «με την επιφύλαξη του άρθρου 31 του Υπαλληλικού Κώδικα δηλ. είναι δυνατή η άσκηση ιδιωτικού έργου με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους. Το άρθρο αυτό ωστόσο δεν ισχύει για τους Ιατρούς Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ».

Συγκεκριμένα το προσωπικό που του ΚΕΕΛΠΝΟ με σχέση εργασίας ιδιωτικού διακαίου αορίστου χρόνου μεταφέρεται αυτοδίκαια με την ίδια έννομη σχέση στον ΕΟΔΥ και κατατάσσεται με απόφαση του υπουργού Υγείας σε αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα οργανικές θέσεις που θα προβλέπονται για τον Οργανισμό και αν δεν υπάρχουν θα δημιουργούνται προσωποπαγείς θέσεις σύμφωνα με τα προσόντα του κάθε εργαζόμενου.

Όσο για τους γιατρούς που υπηρετούν στον φορέα ως ΠΕ εντάσσονται σε αντίστοιχη οργανική θέση του κλάδου Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ ύστερα από αίτηση που θα πρέπει να υποβάλλουν οι ίδιοι. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή οργανική θέση θα εντάσσονται σε θέση που προκύπτει από μετατροπή της οργανικής τους θέσης από ΠΕ Ιατρών σε Ιατρών Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ.

Οι υπάλληλοι του ΚΕΕΛΠΝΟ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που έχουν διατεθεί με οποιοδήποτε καθεστώς σε άλλους φορείς γενικής κυβέρνησης, επιτρέπεται να μεταταγούν στους φορείς που έχουν διατεθεί και υπηρετούν, ύστερα από αίτησή τους η οποία υποβάλλεται μέσα σε δύο μήνες.

Ειδικός λογαριασμός κονδυλίων και έρευνας

Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο στον ΕΟΔΥ δημιουργείται Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας (ΕΛΚΕ) για τη διαχείριση και την αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και παροχής συναφών υπηρεσιών, προς επίτευξη του σκοπού του.

Σκοπός του ΕΛΚΕ είναι «η διαχείριση και η διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή, καθώς και από ίδιους πόρους του, και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, σεμιναρίων και συνεδρίων, παροχής επιστημονικών και τεχνολογικών υπηρεσιών, εκπόνησης ειδικών και κλινικών μελετών, εκτέλεσης δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, παροχής γνωμοδοτήσεων, σύνταξης προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, σχεδιασμού και υλοποίησης επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και άλλων συναφών υπηρεσιών προς όφελος του ΕΟΔΥ».

Η διαδικασία, τα αρμόδια όργανα και ο τρόπος ελέγχου της διαχείρισης και διάθεσης των κονδυλίων που συμπεριλαμβάνονται στον ΕΛΚΕ θα ρυθμίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Υγείας και Οικονομικών.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ