Οι ασθενείς αποκτούν «φωνή» στην Επιτροπή Δημόσιας Υγείας (ΕΕΔΥ)

 • Γράφει η Χριστίνα Χατζηπαλαμουτζή 

Ένα πρώτο βήμα για τη συμμετοχή των ασθενών σε Επιτροπές που διαμορφώνουν την πολιτική υγείας στη χώρα μας, έγινε με την ένταξη εκπροσώπου της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος στην Εθνική Επιτροπή Εμπειρογνώμων Δημόσιας Υγείας (ΕΕΔΥ), η σύσταση της οποίας προβλέπεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για την Δημόσια Υγείας που τέθηκε τη Τρίτη σε δημόσια διαβούλευση στο opengov.gr.

Ένα πρώτο βήμα για τη συμμετοχή των ασθενών σε Επιτροπές που διαμορφώνουν την πολιτική υγείας στη χώρα μας, έγινε με την ένταξη εκπροσώπου της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος στην Εθνική Επιτροπή Εμπειρογνώμων Δημόσιας Υγείας (ΕΕΔΥ), η σύσταση της οποίας προβλέπεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για την Δημόσια Υγείας που τέθηκε τη Τρίτη σε δημόσια διαβούλευση στο opengov.gr.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας έχει εκφράσει πολλές φορές τη δυσαρέσκεια της για την εξαίρεση των ασθενών από τις Επιτροπές ΗΤΑ και Διαπραγμάτευσης καθώς και από το Δ.Σ του ΕΟΔΥ. Μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα η Ένωση είχε διαμαρτυρηθεί για τη μη συμπερίληψη εκπροσώπου των ασθενών στην επιτροπή για την ολοκλήρωση των διαγνωστικών/θεραπευτικών πρωτοκόλλων, τη δημιουργία μητρώων ασθενών και την παρακολούθηση της φαρμακευτικής. Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας καλούσε τον υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια να προβεί σε διορθώσεις κάνοντας πράξη τη δέσμευση του για πιο ενεργό ρόλο των ασθενών στις πολιτικές υγείας.

Τι είναι Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας (ΕΕΔΥ)

Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 11 του του νομοσχεδίου «Πρόληψη, Προστασία και Προαγωγή της Υγείας – Ανάπτυξη των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας» προβλέπεται σύσταση της Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας (ΕΕΔΥ) ως επιστημονικό, συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο του υπουργείου Υγείας. Η ΕΕΔΥ υποστηρίζει τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας (ΓΓΔΥ) στην άσκηση του έργου του βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης στο πλαίσιο και τις προτεραιότητες, που τίθενται από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για τη δημόσια υγεία.

Η ΕΕΕΔΥ αποτελείται από είκοσι ένα (21) μέλη με ιδιαίτερο επιστημονικό και κοινωνικό κύρος ως ακολούθως:
 • α) έναν επιστήμονα με ειδίκευση στην επιδημιολογία,
 • β) έναν επιστήμονα με ειδίκευση στη δημογραφία,
 • γ) έναν επιστήμονα με ειδίκευση στον έλεγχο των λοιμωδών νοσημάτων,
 • δ) έναν επιστήμονα με ειδίκευση στη διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων,
 • ε) έναν επιστήμονα με ειδίκευση σε θέματα υγιεινής του περιβάλλοντος,
 • στ) έναν επιστήμονα με ειδίκευση στην κοινωνιολογία της υγείας,
 • ζ) έναν επιστήμονα με ειδίκευση στα οικονομικά της υγείας,
 • η) έναν επιστήμονα με ειδίκευση στη διοίκηση υπηρεσιών υγείας,
 • θ) έναν επιστήμονα με ειδίκευση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας,
 • ι) έναν επιστήμονα με ειδίκευση στη βιοηθική και τη δεοντολογία,
 • ια) έναν επιστήμονα με ειδίκευση στην επιστήμη τροφίμων και διατροφής,
 • ιβ) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας,
 • ιγ) έναν εμπειρογνώμονα, που προτείνεται από τον ΕΟΔΥ,
 • ιδ) έναν εμπειρογνώμονα, που προτείνεται από τον ΟΚΑΝΑ,
 • ιε) έναν εμπειρογνώμονα, που προτείνεται από τον ΚΕΘΕΑ,
 • ιστ) έναν εμπειρογνώμονα, που προτείνεται από τον ΕΟΦ,
 • ιζ) έναν εμπειρογνώμονα, που προτείνεται από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού,
 • ιη) έναν εμπειρογνώμονα, που προτείνεται από το Ινστιτούτο Pasteur,
 • ιθ) ένα εμπειρογνώμονα, που προτείνεται από τον ΕΟΠΥΥ,
 • κ) έναν εμπειρογνώμονα σε θέματα δημόσιας υγείας, που προτείνεται από την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, και
 • κα) έναν εμπειρογνώμονα σε θέματα δημόσιας υγείας, που προτείνεται από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας.
Τετραετής θητεία

Η θητεία των μελών της ΕΕΔΥ είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί μία ακόμη φορά.
Όπως ορίζεται στο άρθρο 11 «Τα μέλη από ένα (α) έως και έντεκα (ια) συνιστούν την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΕΔΥ, ενώ το σύνολο των μελών αποτελούν την Ολομέλεια».

Με απόφαση του υπουργού Υγείας, κ. Κικίλια, ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ΕΕΔΥ οι οποίοι προέρχονται από την Εκτελεστική Επιτροπή, καθώς και τα μέλη. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός κωλύεται, απουσιάζει ή ελλείπει.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υγείας, καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, οι οποίοι είναι πλήρους απασχόλησης, καθώς και η σχετική αποζημίωση των μελών της Επιτροπής, κατά συνεδρία.

Κατά περίπτωση η ΕΕΔΥ δύναται να προσκαλεί σε συμμετοχή στις εργασίες της εμπειρογνώμονες ή ειδικούς επιστήμονες ή αρμόδιους θεσμικούς παράγοντες. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας μετά από γνωμοδότηση της ΕΕΔΥ δύναται να συγκροτούνται Υποεπιτροπές της ΕΕΔΥ σε ειδικά θεματικά αντικείμενα, λόγω της ιδιαίτερης επιστημονικής τεχνογνωσίας, που απαιτείται στις συγκεκριμένες θεματικές

Αρμοδιότητες της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας 

Οι αρμοδιότητες της ΕΕΔΥ είναι οι ακόλουθες όπως ορίζονται στο άρθρο 12 είναι οι έξεις:

α) Γνωμοδοτεί για τη διαμόρφωση του πλαισίου και της μεθοδολογίας εκπόνησης της Ετήσιας Έκθεσης για την Κατάσταση της Υγείας του Πληθυσμού.

β) Εισηγείται το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία θέτοντας τους σκοπούς, τις προτεραιότητες και τις στρατηγικές παρέμβασης, προσδιορίζοντας μετρήσιμους στόχους και εξειδικεύοντάς τους σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

γ) Προτείνει το σχέδιο αξιολόγησης της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των υπηρεσιών δημόσιας υγείας.

δ) Γνωμοδοτεί για τις ερευνητικές προτεραιότητες αναφορικά με τη δημόσια υγεία.

ε) Γνωμοδοτεί για τη διαμόρφωση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων ποιοτικού ελέγχου και τεκμηριωμένης αξιολόγησης του επιστημονικού έργου των εποπτευόμενων φορέων και των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, στο πλαίσιο του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων τους.

στ) Γνωμοδοτεί για τη διαμόρφωση κριτηρίων αξιολόγησης και πιστοποίησης των δραστηριοτήτων κατάρτισης στη δημόσια υγεία.

ζ) Γνωμοδοτεί για θέματα δημόσιας υγείας κατόπιν ερωτήματος του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας.

η) Ασκεί τις αρμοδιότητες, που είχαν χορηγηθεί στο Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας με τα άρθρα 7 και 50 του ν. 4633/2019 (Α΄ 161).

θ) Γνωμοδοτεί ως προς την αναγκαιότητα διατήρησης για μεταβατικό χρονικό διάστημα επιμέρους ειδικών επιτροπών δημόσιας υγείας ή για την αναγκαιότητα σύστασης μόνιμων ή μεταβατικής διάρκειας υποεπιτροπών με ειδικά θεματικά αντικείμενα στο πλαίσιο της ΕΕΔΥ.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, η ΕΕΔΥ καθίσταται καθολικός διάδοχος όλων των λοιπών επιτροπών δημόσιας υγείας και παραλαμβάνει την έκθεση πεπραγμένων και το αρχείο τους μετά από σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος νόμου.

Οργάνωση και Λειτουργία της ΕΕΔΥ

Στις παραγράφους 1 έως 4 του άρθρου 13 περιγράφεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι η ΕΕΔΥ λειτουργεί σε Ολομέλεια και σε Εκτελεστική Επιτροπή.

Στην Ολομέλεια και την Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να καλούνται και να παρίστανται και άλλα πρόσωπα, που επιλέγονται από την Ολομέλεια και έχουν ειδικές γνώσεις ή εμπειρία στα θέματα της Δημόσιας Υγείας. Η Ολομέλεια της ΕΕΔΥ συγκαλείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά κάθε δίμηνο και έκτακτα, όταν κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρό της ή κατόπιν εντολής του υπουργού.

Επιπλέον, στην παράγραφο 5 προβλέπεται ότι όλες οι Εθνικές Επιτροπές, που έχουν συσταθεί με αντικείμενο θέματα ΔΥ, υποβάλλουν απολογιστικά στοιχεία της δράσης τους στην ΕΕΔΥ.

Σύσταση ειδικής Υποεπιτροπής της ΕΕΔΥ

Η ΕΕΔΥ δύναται να εισηγείται τη σύσταση Υποεπιτροπών με συμμετοχή έως τριών εμπειρογνωμόνων, στο συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο ενόψει του όγκου των δεδομένων ή των ειδικών επιστημονικών γνώσεων που απαιτούνται στη συγκεκριμένη θεματική. Με την ίδια απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας αποφασίζεται η περαίωση των εργασιών των ήδη υφισταμένων Επιτροπών δημόσιας υγείας και η παράδοση του φυσικού αρχείου και των πεπραγμένων τους στην ΕΕΔΥ.

Στην παράγραφο 6 του άρθρου 13 προβλέπονται η σύσταση, οι αρμοδιότητες και η στελέχωση της Επιστημονικής Γραμματείας, η οποία υποστηρίζει διοικητικά και επιστημονικά την ΕΕΔΥ, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Τη συλλογή, διατήρηση και επεξεργασία του συνόλου των απαραίτητων δεδομένων για την κατάσταση στη χώρα, την αναγνώριση και ποσοτικοποίηση των βασικών αιτιών νοσηρότητας, την καταγραφή της έκθεσης του πληθυσμού στους παράγοντες κινδύνου, τη διαθεσιμότητα ανθρώπινων και υλικών πόρων στη ΔΥ.

β) τη διασύνδεση με άλλα σημεία συλλογής δεδομένων, με αναφορά στη δημόσια υγεία στη Χώρα,

γ) την προετοιμασία των απαραίτητων δεδομένων και τεκμηρίων για την Ετήσια Έκθεση για την Υγεία του Πληθυσμού και για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ΔΥ, δ) τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό, μέσω της Γενικής Γραμματείας ΔΥ, ε) τη δημιουργία ιστόχωρου πιστοποιημένης πληροφόρησης στα ζητήματα δημόσιας υγείας, ο οποίος είναι διαθέσιμος στο ευρύ κοινό, με εστίαση στους παράγοντες κινδύνου για την υγεία..

Σύμφωνα με την παράγραφο 7, η Επιστημονική Γραμματεία της ΕΕΔΥ στελεχώνεται από:

α) Δύο (2) ιατρούς Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ,

β) δυο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής,

γ) δυο (2) υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Στατιστικής,

δ) έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού με πτυχίο Νομικής,

ε) έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής,

στ) έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων,

ζ) έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Κοινωνικών Ανθρωπολόγων,

η) έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού,

θ) έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Οικονομικού,

ι) έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Εποπτών,

ια) έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Επισκεπτών,

ιβ) έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού,

ιγ) έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής και

ιδ) έναν (1) υπάλληλο του κλάδου ΥΕ Επιμελητών.

Η στελέχωση της Επιστημονικής Γραμματείας γίνεται με υπαλλήλους, που διατίθενται ή αποσπώνται από το Υπουργείο Υγείας ή τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς.

Στις παραγράφους 8 και 9 ρυθμίζεται η εγγραφή πίστωσης σε ειδικό κωδικό του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας για τις δαπάνες λειτουργίας της ΕΕΔΥ, καθώς και θέματα που αφορούν στη σύγκληση των συνεδριάσεων και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων της Ολομέλειας και της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΕΔΥ με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ