Έρχονται αλλαγές στην φαρμακευτική πολιτική με τροπολογία Πλεύρη

  • Γράφει η Χριστίνα Χατζηπαλαμουτζή

Αλλαγές στη φαρμακευτική πολιτική φέρνει τροπολογία του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή, στην οποία προβλέπονται μέτρα για την συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης.

Αλλαγές στη φαρμακευτική πολιτική φέρνει τροπολογία του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή, στην οποία προβλέπονται μέτρα για την συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Κλειστοί προϋπολογισμοί ΕΟΠΠΥ και νοσοκομεία

Όπως ορίζεται στην τροπολογία θεσπίζονται περαιτέρω κριτήρια σύνταξης κλειστών προϋπολογισμών φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ ανά κατηγορία φαρμάκων τα οποία είναι: Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ),οn patent, off patent και γενόσημα.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 1 της τροπολογίας προβλέπεται πως «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η οποία λαμβάνει υπόψη της τη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 15 της υπουργικής απόφασης οικ. 3457/2014 (Β’ 64), δύνανται να τίθενται ετήσιοι προϋπολογισμοί φαρμακευτικής δαπάνης σε επίπεδο φαρμάκου, δραστικής ουσίας (ΑΤί5) ή θεραπευτικής κατηγορίας (ΑΤ4) ή φαρμάκων υψηλού κόστους της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α 6) ή φαρμάκων εντός της περιόδου της προστασίας των δεδομένων τους ή φαρμάκων μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας των δεδομένων τους, καθώς και φαρμάκων χωρίς περίοδο προστασίας των δεδομένων τους.

Η ρύθμιση αυτή δύναται να εφαρμόζεται ειδικότερα σε περιπτώσεις εισαγωγής πολλών νέων φαρμάκων σε συγκεκριμένες θεραπευτικές κατηγορίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι επιμέρους στόχοι συνυπολογίζονται στον καθορισμό της υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στον επιμερισμό της υπέρβασης ανά φαρμακευτική εταιρεία ή κάτοχο άδειας κυκλοφορίας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. οικ.Γ5/63587/2015 υπουργική απόφαση (Β’1803). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται να καθορίζονται με αντίστοιχο τρόπο ετήσιοι φαρμακευτικοί προϋπολογισμοί και για τα νοσοκομεία».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση «Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία για τον έλεγχο της δαπάνης συγκεκριμένων κατηγοριών φαρμάκων, λόγω του υψηλού τους κόστους ή της υψηλής κατανάλωσής τους, καθώς και για την αποτροπή της, εξ αυτών, υπέρβασης της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Περαιτέρω, η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία για την αποφυγή του καταλογισμού της αυτόματης επιστροφής σε βάρος όλων ανεξαιρέτως των φαρμακευτικών προϊόντων».

Ανασφάλιστοι

Στο άρθρο 2 καταργείται η δυνατότητα των ανασφάλιστων να συνταγογρφούν φάρμακα και διαγνωστικές εξετάσεις σε ιδιώτες γιατρούς όπως είχε νομοθετηθεί από το 2019. Οι ανασφάλιστοι από την 1 Ιανουαρίου 2022 θα μπορούν να συνταγογραφούν τα φάρμακα τους, θεραπευτικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις αποκλειστικά από δημόσιες δομές. Πλέον «δικαίωμα να συνταγογραφούν φάρμακα, θεραπευτικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες έχουν οι ιατροί των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας».

Σύμφωνα με την αιτιολογική το σκεπτικό της απόφασης είναι η «Συγκράτηση της δαπάνης του Ελληνικού Δημοσίου που προκαλείται από τη συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων σε ανασφάλιστους πολίτες και πολίτες ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η οποία Θα διενεργείται εφεξής δωρεάν μόνο από ιατρούς των Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας».

Συμμετοχή ασφαλισμένων στα φάρμακα

Στο άρθρο 3 ορίζεται ότι η συμμετοχή των ασφαλισμένων για την εξωνοσοκομειακή δαπάνη του ΕΟΠΥΥ δηλ για τα φάρμακα που προμηθεύονται από τα φαρμακεία της γειτονιάς «καθορίζεται ποσοστό συμμετοχής του δικαιούχου περίθαλψης είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της διατιμημένης αξίας του φαρμάκου. Το ποσοστό συμμετοχής μπορεί να είναι μειωμένο στο δέκα τοις εκατό (10%) της διατιμημένης αξίας του φαρμάκου ή μηδέν τοις εκατό (0%) για φάρμακα που χορηγούνται για τη θεραπεία χρόνιων ή εξαιρετικά σοβαρών παθήσεων, βάσει των ενδείξεων τους, οι οποίες αναγράφονται στα φύλλα περίληψης χαρακτηριστικών του προϊόντος. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, το ποσοστό της προβλεπόμενης συμμετοχής του ασθενούς μπορεί να μειώνεται για τα γενόσημα φάρμακα».

Στην πράξη με αυτό το άρθρο καταργείται η μείωση κατά 50% της συμμετοχής των ασθενών στα φάρμακα όπου η διαδικασία διαπραγμάτευσης καταλήγει επιτυχώς.

Αναθεώρηση τιμών φαρμάκων- Θετική και αρνητική λίστα

Σύμφωνα με το άρθρο 5 η γενική ανατιμολόγηση των φαρμάκων θα γίνεται μία φορά το χρόνο όπως ίσχυε μέχρι τώρα, όμως ο υπουργός Υγείας θα έχει τη δυνατότητα με απόφαση του να προχωράει στην επόμενη ανατιμολόγηση των τιμών «συντομότερα». Στο άρθρο δεν υπάρχει χρονικός περιορισμό, οπότε εν δυνάμει ακόμα και σε δύο μήνες μετά από το κλείσιμο της τρέχουσας ανατιμολογόγησης ο υπουργός Υγείας μπορεί να προχωρήσει σε νέα γενική ανακοστολόγηση. Όπως όμως προβλέπεται στο άρθρο το όριο μείωσης τιμής θα ορίζεται από τον υπουργό Υγείας, όποτε θα έχει την δυνατότητα να μην εφαρμόσει το όριο της μέγιστης μείωσης της τιμής ενός φαρμάκου που δεν πρέπει να ξεπερνά το 7% σε σχέση με την τιμή που ήδη έχει το φάρμακο στο αμέσως προηγούμενο δελτίο τιμών.

«Οι τιμές εκδίδονται εντός των χρονικών περιθωρίων που ορίζονται στην Κοινοτική Οδηγία περί Διαφάνειας. Η πλήρης αναθεώρηση τιμών πραγματοποιείται μία (1) φορά ανά έτος και ενδιάμεσα γίνονται τιμολογήσεις νέων φαρμάκων. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να αποφασιστεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για τη συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης, η επόμενη πλήρης αναθεώρηση τιμών φαρμάκων να γίνει σε συντομότερο χρόνο, με όριο μείωσης τιμής που ορίζεται στην ίδια απόφαση».

Στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται να θεσπίζονται κίνητρα μετάβασης των φαρμακευτικών προϊόντων από τη θετική λίστα των αποζημιούμενων φαρμάκων του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α’ 6) στην αρνητική λίστα των μη αποζημιούμενων φαρμάκων, καθώς και να προβλέπονται διαφορετικά κριτήρια τιμολόγησής τους, ανάλογα με την υπαγωγή τους στη θετική ή την αρνητική λίστα».

Νέα Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Φαρμάκων

Με το άρθρο 5 ο υπουργός Υγείας κ. Θάνος Πλεύρης προχωράει στην αλλαγή της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Φαρμάκων η οποία γίνεται 9μελής με 6 μέλη της να ορίζονται από τον υπουργό Υγείας. Τα μέλη ορίζονται με τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά με απόφαση του υπουργού Υγείας.

Στο ίδιο άρθρο ορίζεται ότι με απόφαση του υπουργού Υγείας καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία της διαπραγμάτευσης και της λειτουργίας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης καθώς και τα επιμέρους κριτήρια διαπραγμάτευσης.

Οι πρώτες αντιδράσεις των φαρμακευτικών

Στελέχη της φαρμακευτικής αγοράς επεσήμαναν στο healthpharma.gr ότι τα μέτρα που προωθούνται δεν βοηθάνε ουσιαστικά στη συγκράτηση της δαπάνης και στη μείωση του clawback. Σύμφωνα με τα στοιχεία που τα ίδια στελέχη έχουν στα χέρια τους το εξωνοσοκομεικό clawback για το 2021 αναμένεται αυξηθεί σημαντικά φτάνοντας τα 900 εκ ευρώ και το νοσοκομειακό στα 650 εκ. ευρώ. Όπως μάλιστα υποστηρίζουν « Το 40% από τις πωλήσεις των φαρμάκων το γυρίζουμε πίσω υπό την μορφή clawback και rebate».

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ