ΕΟΠΥΥ: Τι απαντά στον ΠΙΣ για τη συμμετοχή στο ΔΣ του οργανισμού

Λόγο για «έκπληξη» κάνει ο ΕΟΠΥΥ σε ανακοίνωση – απάντηση προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ), σχετικά με την μη συμμετοχή του φορέα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

Λόγο για «έκπληξη» κάνει ο ΕΟΠΥΥ σε ανακοίνωση - απάντηση προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ), σχετικά με την μη συμμετοχή του φορέα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Στην ανακοίνωσή του ο ΕΟΠΥΥ τονίζει πως «δεν θα πρέπει να συγχέονται ο ρόλος της άσκησης ιατρικής πρακτικής με το ρόλο του ΔΣ ΕΟΠΥΥ», ενώ συμπληρώνει πως «η νομοθετική μέριμνα για εκπροσώπηση στο ανώτατο συλλογικό όργανο του Οργανισμού διαφόρων φορέων όπως ο ΣΕΒ, ή η ΓΣΕΒΕΕ, ή η ΕΣΕΕ, ή ο ΠΦΣ, ή ο ΠΙΣ ή η ΕΟΟ, έχει ως στόχο να δίνεται η ισότιμη δυνατότητα σε όλους τους προαναφερόμενους φορείς, να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ

Με έκπληξη αντιμετώπισε ο ΕΟΠΥΥ την επιστολή του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) με αφορμή τη μη εκπροσώπηση του φορέα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και των αιτιάσεων που έθεσε περί σοβαρών προβλημάτων που αυτό θα προκαλέσει στην άσκηση της ιατρικής πράξης και στις παροχές υγείας προς τους ασφαλισμένους και του πλαισίου λειτουργίας της δημόσιας ΠΦΥ. Ο ΕΟΠΥΥ υπενθυμίζει πως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.3918/11 (Α 31), το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού διορίζεται από τον υπουργό Υγείας και αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, εκ των οποίων τρία (3) μέλη, εκπροσωπούν φορείς και ένα (1) την ΕΣΑμΕΑ.

Μεταξύ των τριών (3) μελών των φορέων, ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (ΠΦΣ) ή από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) ή από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (ΕΟΟ), με τον αναπληρωτή του, κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται από τους ανωτέρω φορείς. Επισημαίνεται δε, ότι στα δέκα και πλέον έτη λειτουργίας του Οργανισμού, ο ΠΙΣ συμμετέχει με μέλος-εκπρόσωπό του στο ΔΣ του Οργανισμού για περίπου εξίμιση (6,5) έτη (από τον Οκτώβριο του 2014 έως τον Μάρτιο του 2021).

Συνεπώς είναι από τους φορείς που εκπροσωπείται στο Δ.Σ του Οργανισμού για μεγάλο χρονικό διάστημα, αρά εύλογα, και προς το σκοπό διασφάλισης της ισονομίας όλων των φορέων, αποφασίστηκε η εκπροσώπηση και του ΠΦΣ στο ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, καθώς αναμφίβολα αποτελεί εξίσου σημαντικό πυλώνα του συστήματος υγείας.

Ο ΕΟΠYY συνεργάζεται και ενημερώνεται από τις επιστημονικές ιατρικές εταιρείες για θέμα κλινικών ενδείξεων, κανόνων ορθής κλινικής πρακτικής, διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων, καθώς και για τις εξελίξεις στην καινοτομία της υγείας. Επιπρόσθετα το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, ως αρμόδιο όργανο, αξιολογεί και γνωμοδοτεί στο Υπουργείο Υγείας για πληθώρα θεμάτων υγείας.

Συνεπώς δεν θα πρέπει να συγχέονται ο ρόλος της άσκησης ιατρικής πρακτικής, όπως αναφέρεται, με το ρόλο του ΔΣ ΕΟΠΥΥ στην υιοθέτηση και εφαρμογή οικονομικών μεθόδων αποζημίωσης σε συνάρτηση με τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους. Η δε θέση σας ότι χωρίς την εκπροσώπηση του ΠΙΣ, δημιουργείται ένα ανυπέρβλητο κενό στη λήψη των αποφάσεων του συλλογικού οργάνου, δεν ευσταθεί, δεδομένου ότι όπως και εσείς γνωρίζετε στο ΔΣ του Οργανισμού συμμετέχουν δύο (2) ιατροί ενώ και οι Υπηρεσίες του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένου και του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου, διαθέτουν ιατρούς με σημαντική επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία οι οποίοι σε κάθε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, συνδράμουν τα μέλη του ΔΣ στη λήψη των αποφάσεων.

Ο ΕΟΠΥΥ τονίζει πως η νομοθετική μέριμνα για εκπροσώπηση στο ανώτατο συλλογικό όργανο του Οργανισμού διαφόρων φορέων όπως ο ΣΕΒ, ή η ΓΣΕΒΕΕ, ή η ΕΣΕΕ, ή ο ΠΦΣ, ή ο ΠΙΣ ή η ΕΟΟ, έχει ως στόχο να δίνεται η ισότιμη δυνατότητα σε όλους τους προαναφερόμενους φορείς, να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων. Περαιτέρω τονίζεται ότι κάθε μέλος στο ΔΣ του Οργανισμού ψηφίζει και διατυπώνει τις απόψεις του επί των συγκεκριμένων θεμάτων ημερησίας διάταξης που απασχολούν το συλλογικό όργανο, και αποφασίζει επί συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων για τις οποίες εξουσιοδοτείται εκ του νόμου ή των κανονιστικών διατάξεων.

Η συμμετοχή οποιουδήποτε μέλους-εκπροσώπου φορέα δεν αποσκοπεί στην παροχή δυνατότητας διατύπωσης απόψεων επί εν γένει ζητημάτων που αφορούν τον κλάδο ή το φορέα που εκπροσωπεί, αντιθέτως στοχεύει στην ενίσχυση της αντικειμενικότητας κατά τη λήψη των αποφάσεων και αποκλειστικά για όσα ζητήματα τίθενται ενώπιον του ανώτατου συλλογικού οργάνου.

Αναφορικά με την «πρότερη έγγραφη ενημέρωσης σας» για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του ΕΟΠΥΥ, σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της διαβούλευσης, όπου κρίνεται αναγκαίο, ο Οργανισμός συνεργάζεται με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ex lege παροχή έγγραφης ενημέρωσης ή συναίνεσης σε απόψεις ή προτάσεις τρίτων φορέων, καθώς αυτό θα διακύβευε την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα των αποφάσεων του Οργανισμού που έχουν ως βασικό γνώμονα την διασφάλιση των αποτελεσματικότερων ιατρικών υπηρεσιών στους ασφαλισμένους στο πλαίσιο των δημοσιονομικών περιορισμών.

Σε κάθε περίπτωση, η μη συμμετοχή του ΠΙΣ στο ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, δεν στερεί τη δυνατότητα του να διατυπώνει έγγραφες προτάσεις και απόψεις στο πλαίσιο του ρόλου που έχει ως συλλογικός φορέας, οι οποίες όπως είναι γνωστό πάντοτε τίθενται υπόψη των αρμόδιων Διευθύνσεων του Οργανισμού και του αρμόδιου για τη χάραξη της πολιτικής υγείας Υπουργείου Υγείας. Στο πλαίσιο των ανωτέρω, παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε μελλοντική συνεργασία.

Αξίζει να σημειωθεί πως νωρίτερα την Πέμπτη ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σε ανακοίνωσή του τάχθηκε εναντίον στην παράταση της επιστράτευσης γιατρών.

«Το Υπουργείο Υγείας είχε στη διάθεση του χρόνο για να δρομολογήσει επαρκείς λύσεις για την κάλυψη των έκτακτων και διαρκών αναγκών στα δημόσια Νοσοκομεία», αναφέρει ο ΠΙΣ, σημειώνοντας ότι «η εργαλειοποίηση της επιστράτευσης και των επιτάξεων στο δημόσιο διάλογο, δεν βοηθά στην ανεύρεση συναινετικών και ουσιαστικών λύσεων για τη στήριξη του ΕΣΥ».

Αναφέρει ότι «η επιστράτευση και οι επιτάξεις είναι μέτρα αυταρχικά και αναποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της πανδημίας, η οποία ενδέχεται να διατηρηθεί σε βάθος χρόνου», υποστηρίζει ότι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) αποτελεί αναγκαίο ανάχωμα για την αυξημένη πίεση στο ΕΣΥ και καλεί το Υπουργείο Υγείας «να προχωρήσει άμεσα σε μόνιμες προσλήψεις γιατρών στο ΕΣΥ και να αξιοποιήσει τις προτάσεις του έστω και τώρα, ώστε να αποκατασταθεί η ομαλότητα και στην εξυπηρέτηση των πολιτών στα ιατρεία της γειτονιάς, όπου πρέπει να επιστρέψουν οι επίστρατοι».

Επιπλέον, τονίζει ο ΠΙΣ, είναι αναγκαία η έμπρακτη αναγνώριση και έγκαιρη αποζημίωση των υπηρεσιών τους, όπως και των μονίμων στελεχών του Εθνικού Συστήματος Υγείας που δικαιούνται επίδομα πανδημίας.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ