Τι προβλέπει η εγκύκλιος για μισθούς και επιδόματα γιατρών στις ΤΟΜΥ

Σε διευκρινήσεις αναφορικά με τις αποδοχές (μισθούς και επιδόματα) του ιατρικού προσωπικού των ΤΟΜΥ δίνει εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας, επισημαίνοντας πως “σχετική κοινή υπουργική απόφαση ρυθμίζει με ειδικό τρόπο τις αποδοχές του προσλαμβανόμενου προσωπικού των Τοπικών Ομάδων Υγείας”.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση, για το ιατρικό προσωπικό προβλέπεται ότι οι ιατροί με ειδικότητα γενικής ιατρικής, παθολογίας και παιδιατρικής λαμβάνουν τις αποδοχές και τα επιδόματα του Επιμελητή Α΄, όπως καθορίζονται ρητά στα άρθρα 136 – 139 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄).
Σύμφωνα με το άρθρο 138 του ν.4472/2017 και την ως άνω (δ) σχετική εγκύκλιο ο βασικός μισθός του ΜΚ 1 του Επιμελητή Α ΕΣΥ είναι 1.713 ευρώ. Με το άρθρο 137 παρ. 1 του προαναφερόμενου νόμου ορίζεται ο χρόνος υπηρεσίας που απαιτείται ανά μισθολογικό κλιμάκιο (1 χρόνος στο ΜΚ 1 και δύο χρόνια στα υπόλοιπα ΜΚ). Επίσης, στη παρ. 4 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι : «…Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν.4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει καθώς και ο χρόνος απόκτησης ιατρικής ειδικότητας…». Κατόπιν των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χρόνος απόκτησης της ειδικότητας της Παθολογίας είναι πέντε (5) έτη, της Γενικής Ιατρικής τέσσερα (4) έτη και της Παιδιατρικής τέσσερα (4) έτη (σχετ. ΠΔ 415/1994) οι ιατροί των ΤΟΜΥ κατατάσσονται σε μισθολογικά κλιμάκια ανά ειδικότητα ως εξής:

Παθολόγοι: εισαγωγικό κλιμάκιο ΜΚ 4 (συμπληρωμένα 5 έτη προϋπηρεσίας λόγω ειδικότητας). Ο βασικός μισθός του ΜΚ 4 είναι 1.894 ευρώ.

Γενικοί Ιατροί & Παιδίατροι: εισαγωγικό κλιμάκιο ΜΚ 3 (συμπληρωμένα 4 έτη προϋπηρεσίας, λόγω ειδικότητας). Ο βασικός μισθός του ΜΚ 3 είναι 1.833 ευρώ.

Επιπλέον των προαναφερόμενων, στις περιπτώσεις που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν.4354/2015, υπολογίζεται ο αντίστοιχος χρόνος προϋπηρεσίας και τα αντίστοιχα μισθολογικά κλιμάκια. Με το άρθρο 9 του Ν.4498/2017 αρμόδιο όργανο ορίζεται «…….για τους ιατρούς και οδοντιάτρους του Ε.Σ.Υ., τους επικουρικούς ιατρούς και τους έμμισθους ειδικευομένους ο Διοικητής του οικείου νοσοκομείου ή ο Διοικητής της οικείας Υγειονομικής περιφέρειας για τους ιατρούς που υπηρετούν στις αποκεντρωμένες μονάδες της.»
Σύμφωνα με τα (α) και (δ) σχετικά, ο βασικός μισθός του επόμενου μισθολογικού κλιμακίου του Επιμελητή Α ΕΣΥ διαμορφώνεται με πρόσθεση στο βασικό μισθό του αμέσως προηγούμενου μισθολογικού κλιμακίου του ποσού των 60 ευρώ [=67 ευρώ (ΜΚ Συντονιστή Διευθυντή) * 90%].
Επίσης, τα επιδόματα που παρέχονται, πέραν του βασικού μισθού, είναι: i) το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης (295 ευρώ), ii) η οικογενειακή παροχή (σχετ. το άρθρο 15 του ν.4354/2015) και iii) το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών (διδακτορικό δίπλωμα 75 ευρώ και μεταπτυχιακό δίπλωμα 45 ευρώ). Τα επιδόματα καταβάλλονται με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο καθιέρωσης τους.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ