ΠΡΟΣΩΠΑΑΠΟΨΗΤα 9 σημεία «διαφωνίας» ΣΦΕΕ, ΠΕΦ και PIF για τους κλειστούς προϋπολογισμούς

Τα 9 σημεία «διαφωνίας» ΣΦΕΕ, ΠΕΦ και PIF για τους κλειστούς προϋπολογισμούς

- Advertisement -

Τέσσερα βασικά σημεία διαφωνίας επί της αρχής και πέντε επί της προτεινόμενης μεθοδολογίας προτάσσουν σε «σύμπραξη» τρεις θεσμικοί φορείς της αγοράς φαρμάκου αναφορικά με τους Κλειστούς Προϋπολογισμούς που προωθεί το υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν ΣΦΕΕ, ΠΕΦ και PIF η αντίθεση στην εφαρμογή κλειστών προϋπολογισμών αφορά:

Επί της αρχής:
• Οποιαδήποτε κατάτμηση του υπάρχοντος κλειστού προϋπολογισμού δεν αποτελεί μέτρο μείωσης του clawback, αλλά αναδιανομής του με αδιαφανή μάλιστα τρόπο, και θα οδηγήσει σε ακρότητες. Πιο συγκεκριμένα, η σημαντική αύξηση του clawback σε ορισμένες κατηγορίες θα έχει ως αποτέλεσμα την απόσυρση φαρμάκων με αρνητικές επιπτώσεις στην πρόσβαση των ασθενών. Πολλώ δε μάλλον, όταν ξεκινάμε αυτή τη στιγμή από μέσο clawback 20%, το οποίο έχει μεγάλες πιθανότητες να γίνει 25% εντός του 2018 (με βάση τις τρέχουσες τάσεις).
• Η επιβολή κλειστού προϋπολογισμού σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με τη συγκράτηση ή τον εξορθολογισμό της δαπάνης, ενώ η κατάτμηση του με τον οποιοδήποτε τρόπο δεν συμβάλλει στη δικαιότερη κατανομή του clawback. Η οριοθέτηση κλειστών προϋπολογισμών δεν θα έχει καμία απολύτως επίδραση στις συνταγογραφικές συνήθειες/νοοτροπίες και δεν αντιμετωπίζει το θέμα της ζήτησης.
• Η κατάτμηση του υπάρχοντος ανεπαρκούς κλειστού προϋπολογισμού σε επιμέρους προϋπολογισμούς δεν συναντάται σε καμία χώρα της Ευρώπης και δεν τεκμηριώνεται εν απουσία επιστημονικού πλαισίου καταγραφής των αναγκών του πληθυσμού.
• Οι πολιτικές πρέπει να προσανατολίζονται στο πως θα εξαλείψουν το clawback ή θα το μειώσουν, και όχι στο πως θα το ανακατανείμουν.

Επί της προτεινόμενης μεθοδολογίας:
• Οι κλειστοί προϋπολογισμοί σε επίπεδο ATC4 δεν εφαρμόζονται σε καμία χώρα της Ευρώπης, πιθανώς και του κόσμου.
• Η σύγκριση με άλλες χώρες είναι τελείως άστοχη, διότι μεταξύ άλλων έχουν εντελώς διαφορετικά δομημένο σύστημα υγείας, διαφορετικό επιδημιολογικό προφίλ, διαφορετικές συνταγογραφικές συνήθειες ή θεραπευτικές τάσεις.
• Η παρέμβαση στα ATC4 βάσει ∆ανίας και Νορβηγίας είναι παντελώς υποκειμενική, αυθαίρετη και δεν έχει καμία τεκμηρίωση.
• ∆εν λαμβάνεται υπόψη το σύνολο μιας νόσου, δεδομένου πως σε πολλά νοσήματα χρησιμοποιούνται περισσότερα του ενός ATC4. Αντίθετα, σε αρκετές άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το ίδιο ATC4 σε πολλές νόσους.
• Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο σκοπός της ATC κατηγοριοποίησης είναι η ενδεικτική χρήση φαρμάκων σε DDD με σκοπό την ορθολογική κατανάλωση, ενώ η υιοθέτηση της ATC κατηγοριοποίησης για οποιανδήποτε άλλο λόγο είναι εσφαλμένη (https://www.whocc.no/use_of_atc_ddd/).

Όπως επισημαίνει ο ΣΦΕΕ, η ΠΕΦ και το PIF «Καλούμε τους αρμόδιους φορείς σε επαναπροσδιορισμό της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης στη βάση των πραγματικών αναγκών του πληθυσμού, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής χρηματοδότηση και ως εκ τούτου η πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών στα φάρμακα, ο εξορθολογισμός του δημόσιου συστήματος Υγείας, αλλά και η βιωσιμότητα του φαρμακευτικού κλάδου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εφαρμογή μέτρων, όπως η ανάπτυξη Μητρώου Ασθενειών, η πλήρης εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων και η παραμετροποίηση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, και η πιο γενικευμένη δραστηριοποίηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ