Το δικαίωμα εξαγοράς στο Υγεία άσκησε η Hellenic Healthcare

Η εταιρεία Υγεία Α.Ε. (εταιρεία) ανακοίνωσε σήμερα ότι στις 15 Φεβρουαρίου 2019 η εταιρεία Hellenic Healthcare (ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ – προτείνων) άσκησε το προβλεπόμενο στο άρθρο 27 του Νόμου δικαίωμα εξαγοράς (Δικαίωμα Εξαγοράς), υποβάλλοντος προς έγκριση σχετικό έγγραφο αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Νοσοκομείο Υγεία

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Ειδικότερα όπως αναφέρεται στην αίτηση, στις 13 Φεβρουαρίου 2019 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση των κοινών μετοχών της Εταιρείας, που προσφέρθηκαν νομίμως και εγκύρως στον Προτείνονται κατά την περίοδο αποδοχής της από 12 Νοεμβρίου 2018 Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης (στο εξής “η Δημόσια Πρόταση”), σημειώνει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση και προσθέτει:

“Συνεχεία αυτού, κατά την 14η Φεβρουαρίου, στην κυριότητά του Προτείνοντα ανήκουν συνολικά 294.983.314 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 96,48% του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

Κατά την 14η Φεβρουαρίου 2019, το ως άνω δικαίωμα αφορά στην απόκτηση των υπολοίπων 10.749.122 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων κατά την ανωτέρω ημερομηνία, με αντάλλαγμα 0,95 Ευρώ σε μετρητά ανά μετοχή, το οποίο ισούται με το αντάλλαγμα που προσέφερε ο Προτείνων στην Δημόσια Πρόταση. Σημειώνεται ότι ο Προτείνων θα αναλάβει και την καταβολή των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, υπέρ της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) που βαρύνουν τους πωλητές/μετόχους της Εταιρείας.

Η πρόθεση του Προτείνοντα να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς περιλαμβάνεται στο από 20 Δεκεμβρίου 2018 εγκριθέν και δημοσιευθέν σύμφωνα με το Νόμο πληροφοριακό δελτίο της Δημόσιας Πρότασης.

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ