Συμφέρουσα η πρόταση της OCM Luxemburg Healthcare λέει το Ιασώ

Συμφέρουσα χαρακτηρίζει το διοικητικό συμβούλιο του Ιασώ την προαιρετική δημόσια πρόταση της της OCM Luxembourg Healthcare Greece για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, στην αιτιολογημένη γνώμη του που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από το Ιασώ.

Συμφέρουσα χαρακτηρίζει το διοικητικό συμβούλιο του Ιασώ την προαιρετική δημόσια πρόταση της της OCM Luxembourg Healthcare Greece για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, στην αιτιολογημένη γνώμη του που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από το Ιασώ.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER

Ειδικότερα, το ΔΣ κρίνει ότι το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα ποσού 1,50 ευρώ ανά μετοχή της Δημόσιας Πρότασης εκπληρώνει τις απαιτήσεις του Ν. 3461/2006 και βρίσκεται εντός των ορίων του εύρους αξιών που προσδιόρισε ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος,

Επιπλέον, σημειώνει ότι η επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος για την εταιρεία, όπως προκύπτει από το Πληροφοριακό Δελτίο, αποβλέπει στο να συμβάλει στην ενδυνάμωσή της. Προσθέτει ότι η δημόσια πρόταση δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις εργασιακές σχέσεις ή στον αριθμό του προσωπικού, ενώ δεν προβλέπεται μεταφορά του τόπου διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της εταιρείας στο εξωτερικό.

Εν όψει των ανωτέρω, θεωρεί την υποβληθείσα πρόταση, όπως περιγράφεται στο Πληροφοριακό Δελτίο, συμφέρουσα.

Η Αιτιολογημένη Γνώμη του ΔΣ και την έκθεση της Rothschild Martin Maurel προς το ΔΣ του Ιασώ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ κατ’ άρθρο 15 του νόμου 3461/2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΙΑΣΩ Ιδιωτική Γενική Μαιευτική – Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική – Διαγνωστικό – Θεραπευτικό και Ερευνητικό Κέντρο Α.Ε.» επί της προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης της «OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a.r.l.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΣΩ Ιδιωτική Γενική Μαιευτική – Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική – Διαγνωστικό – Θεραπευτικό και Ερευνητικό Κέντρο Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») συνήλθε, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου, στις 7.6.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 σε συνεδρίαση, στη θέση Παράδεισος Αμαρουσίου, Κηφισίας 37-39, όπου και η έδρα της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν οι κ.κ. Αντσακλής Αριστείδης, Βασιλόπουλος Ιωάννης, Βλαχούσης Αντώνιος, Δουλγεράκης Εμμανουήλ, Μαμελετζής Χαράλαμπος, Παπαγεωργίου Πέτρος, Παπαϊωάννου Ευθύμιος, Πετρόπουλος Παρασκευάς, Πλεύρης Εμμανουήλ, Σαρρής Σπυρίδων, Σταματίου Γεώργιος, Τρομπούκης Παντελής και Ψαθάς Παναγιώτης, προκειμένου να εξετάσει:

1. το περιεχόμενο της προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης, που υπέβαλε, σύμφωνα με το Ν.3461/2006, η «OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a.r.l.» (εφεξής, ο «Προτείνων») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ήτοι κατ’ ανώτατο 122.156.754 μετοχές (στο εξής οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης»), ή ποσοστό 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενώ ο Προτείνων θα καταβάλει €1,50 σε μετρητά για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης («Προσφερόμενο Αντάλλαγμα») (συνολικά η «Δημόσια Πρόταση»),

2. το περιεχόμενο του εγκριθέντος με την από 30.5.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Πληροφοριακού Δελτίου της προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης, που απευθύνεται στους μετόχους της Εταιρείας, κατά τα προβλεπόμενα στο Ν.3461/2006, για την εξαγορά των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης και τέθηκε στη διάθεση του κοινού στις 3.6.2019 (το «Πληροφοριακό Δελτίο»),

3. τις πληροφορίες και αξιολογήσεις που παρείχε στην Εταιρεία η «ALPHACAP Partners Ltd», εταιρεία χρηματοοικονομικών συμβούλων, η οποία λειτούργησε ως Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Εταιρείας για την επεξεργασία της στρατηγικής του Ομίλου, την ανεύρεση επενδυτικού ενδιαφέροντος και την διαπραγμάτευση των όρων της συναλλαγής με τον επενδυτή και

4. την απαιτούμενη, δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 2 του Ν. 3461/2006, έκθεση την οποία συνέταξε, με ημερομηνία 7.6.2019, η «Rothschild Martin Maurel SCS» (εφεξής η «Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου» και ο «Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος» αντίστοιχα), για τους σκοπούς της προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ 2 του Ν. 3461/2006, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.

Ενόψει των ανωτέρω, και αφού διαπιστώθηκε η απαιτούμενη απαρτία σύμφωνα με το Κ.Ν. 4548/2018 και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, με ομόφωνη απόφαση των μελών που συμμετείχαν στη συνεδρίαση και στην ψηφοφορία, για τους λόγους που αναλυτικά εκτίθενται κατωτέρω, έκρινε συμφέρουσα την Δημόσια Πρόταση και διαμόρφωσε ειδικότερα την ακόλουθη αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την τελευταία:

(α) Λαμβάνοντας υπόψη,

(i) το περιεχόμενο της Δημόσιας Πρότασης και του Πληροφοριακού Δελτίου, αντίγραφο του οποίου εμπροθέσμως παραδόθηκε στην Εταιρεία, και

(ii) την Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα,

Ειδικότερα, σύμφωνα με την από 7.6.2019 Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου προκύπτει ένα εύρος τιμής ανά μετοχή, το οποίο υπολογίζεται με βάση τέσσερις διαφορετικές μεθόδους και ανέρχεται:

• Μεταξύ €0,73 – €1,02 λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή των μέσων προσφερθέντων υπερτιμημάτων επί τη βάσει συναλλαγών σε εισηγμένες μετοχές,

• Μεταξύ €1,25 – €1,62 λαμβάνοντας υπόψη την προεξόφληση των καθαρών (ελεύθερων) μελλοντικών λειτουργικών χρηματικών ροών της Εταιρείας με σκοπό να υπολογισθεί η αξία που έχει για τους μετόχους της,

• Μεταξύ €1,05 – €1,49 λαμβάνοντας υπόψη πολλαπλασιαστές/ αριθμοδείκτες που προκύπτουν από την αξία που προσέδωσαν καλώς ενημερωμένοι ορθολογικοί επενδυτές στις μετοχές δημοσίως διαπραγματεύσιμων εταιρειών,

• Μεταξύ €1,05 – €1,59 με βάση συγκρίσιμες συναλλαγές και την παραδοχή ότι η αξία μίας εταιρείας μπορεί να εκτιμηθεί με χρήση πολλαπλασιαστών/ αριθμοδεικτών που προκύπτουν από αποκτήσεις όμοιων ή συγκρίσιμων εταιρειών.

(β) Συνεκτιμώντας,

(i) το γεγονός ότι το ύψος του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος της Δημόσιας Πρότασης είναι εντός του εύρους αποτίμησης στην οποία προέβη ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος,

(ii) το γεγονός ότι το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα:

(α) υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) της λογιστικής αξίας ανά μετοχή, με βάση τα στοιχεία του μέσου όρου των τελευταίων δύο δημοσιευμένων καταστάσεων του ν. 3556/2007, σε ενοποιημένη βάση, εφόσον καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ήτοι το 80% του €1,09 ανά μετοχή,

(β) υπερβαίνει κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) τη μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3461/2006,

(γ) υπερβαίνει κατά τρία και τριάντα ένα τοις εκατό (3,31%) την τιμή κλεισίματος της μετοχής στο Χρηματιστήριο κατά την ημερομηνία που προηγείτο της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.3461/2006, η οποία ανερχόταν σε €1,452.

Σημειώνεται ότι οι μέτοχοι της Εταιρείας οι οποίοι θα αποδεχθούν εμπροθέσμως, νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση, θα λάβουν το ποσό του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος, μείον:

(α) τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 1 (συνεδρίαση 223/28.1.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία (στο εξής η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), όπως ισχύει, δικαιώματα για την καταχώριση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μεταβιβαζομένων προσφερόμενων μετοχών (στο εξής οι «Μεταβιβαζόμενες Μετοχές») υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης (η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: (i) το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, και (ii) την τιμή κλεισίματος της μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας της υποβολής των απαιτούμενων εγγράφων στην ΕΛ.Κ.Α.Τ.), με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των € 20 και του 20% επί της αξίας της συναλλαγής ανά μέτοχο που εγκύρως αποδέχεται τη Δημόσια Πρόταση και

(β) το ποσό που αναλογεί στον προβλεπόμενο στο άρθρο 9 του Ν. 2579/1988 φόρο, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής.

(iii) το γεγονός ότι η Εταιρεία επί σειρά ετών έχει χαμηλή εμπορευσιμότητα στο Χρηματιστήριο Αθηνών,

(iv) το γεγονός ότι από το Πληροφοριακό Δελτίο συνάγεται ότι ο Προτείνων αναγνωρίζει τη θέση του Ομίλου ΙΑΣΩ στην αγορά και στόχος του είναι η περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση των εργασιών της Εταιρείας και του Ομίλου ΙΑΣΩ στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά υπηρεσιών υγείας και επιδιώκει την ενίσχυση και βελτίωση των βασικών αξόνων δραστηριοτήτων του Ομίλου ΙΑΣΩ.

Στο εν λόγω πλαίσιο, ο Προτείνων σκοπεύει να προβεί στην υιοθέτηση μίας σειράς επιχειρηματικών δράσεων, οι οποίες συνίστανται στα ακόλουθα:

(α) βελτίωση του επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της υιοθέτησης νέων θεραπευτικών μεθόδων και υποστήριξή τους από τον απαραίτητο εξοπλισμό και αναβάθμιση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας με την ανακαίνιση των νοσηλευτικών μονάδων και την αντικατάσταση του ιατρικού εξοπλισμού με νέο, σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό, (β) διεύρυνση των ιατρικών υπηρεσιών με ανάπτυξη που είναι συμπληρωματικά με τους βασικούς άξονες δραστηριότητας του Ομίλου ΙΑΣΩ, (γ) δημιουργία προστιθέμενης αξίας από την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των διοικητικών και υποστηρικτικών λειτουργιών και (δ) ενίσχυση της υφιστάμενης επιστημονικής δραστηριότητας και προσέλκυση περαιτέρω διεθνούς εξειδικευμένου προσωπικού υψηλής τεχνικής κατάρτισης με στόχο την έρευνα και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας,

(v) το γεγονός ότι ο Προτείνων δεν σχεδιάζει αλλαγές στον τόπο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων του ή της Εταιρείας ή του Ομίλου της εκτός Ελλάδος,

(vi) το γεγονός ότι ο Προτείνων σκοπεύει να διατηρήσει ουσιωδώς αμετάβλητες την πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας, τους όρους απασχόλησης του προσωπικού και τις θέσεις εργασίας αυτής, στο βαθμό που δεν επέλθουν σημαντικές μεταβολές στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς, της οικονομίας και της οικονομικής επίδοσης της Εταιρείας,

(vii) το γεγονός ότι μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και εάν ο Προτείνων κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 90% των Μετοχών, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή των μετοχών από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Συγκαλώντας γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005. Ενώ σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων κατέχει συνολικά μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, θα συνεχίσει να επιδιώκει τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών,

(viii) το γεγονός ότι, εφόσον οι μετοχές της εταιρείας διαγραφούν από το Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Προτείνων ενδέχεται να προβεί σε ορισμένες διοικητικές μεταρρυθμίσεις λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν θα χρειάζεται να συμμορφώνεται πλέον με τις απαιτήσεις που τίθενται για τις εισηγμένες εταιρείες,

ΔΗΛΩΝΕΙ

(i) Κατά την ημερομηνία συνεδρίασης, τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και διευθυντικά στελέχη αυτής κατέχουν κινητές αξίες της Εταιρείας, πέραν των μετοχών στις οποίες αφορούν τα κάτωθι προσύμφωνα πώλησης, και συγκεκριμένα:

1. Ο Χαράλαμπος Μαμελετζής (Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. – Αντιπρόεδρος Α΄) 1.014.172 μετοχές.

2. Η Νικολέττα Αθανασοπούλου, διευθύντρια λογιστηρίου της Εταιρείας, 5.399 μετοχές.

3. Ο Νικόλαος Βαμβακάρης, υπεύθυνος διασφάλισης ποιότητας Ομίλου ΙΑΣΩ, 2.297 μετοχές.

4. Η Σοφία Μπίτη, διευθύντρια νοσηλευτικής διεύθυνσης Κλινικής ΙΑΣΩ, 330 μετοχές.

(ii) Τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στενά συνδεόμενα με αυτά πρόσωπα καθώς και διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας έχουν υπογράψει τα από 30.3.2019 προσύμφωνα πώλησης μετοχών με την εταιρεία «OCM Luxembourg EPF IV Sarl» αναφορικά με την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης (η οποία κατατέθηκε, κατά τα προβλεπόμενα και από τα σχετικά προσύμφωνα, από συνδεδεμένη με την αντισυμβαλλόμενη εταιρεία οντότητα):

1. Ο Γεώργιος Σταματίου (Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. – Πρόεδρος Δ.Σ.) για την πώληση 2.291.871 μετοχών,

2. Ο Αντώνιος Βλαχούσης (Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. – Αντιπρόεδρος Β’) για την πώληση 439.174 μετοχών,

3. Ο Αριστείδης Αντσακλής (Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. – Διευθύνων σύμβουλος) για την πώληση 1.057.889 μετοχών,

4. Ο Εμμανουήλ Δουλγεράκης (Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. – Διευθύνων σύμβουλος) για την πώληση 2.268.368 μετοχών,

5. Ο Παρασκευάς Πετρόπουλος (Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. – Διευθύνων σύμβουλος) για την πώληση 1.372.569 μετοχών,

6. Ο Παναγιώτης Ψαθάς (Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. – Διευθύνων σύμβουλος), για την πώληση 845.233μετοχών,

7. Ο Ιωάννης Βασιλόπουλος (Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.) για την πώληση 1.820.000 μετοχών,

8. Ο Εμμανουήλ Πλεύρης (Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.) για την πώληση 1.143.503 μετοχών,

9. Ο Σπυρίδων Σαρρής (Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.) για την πώληση 822.237 μετοχών,

10. Ο Παντελής Τρομπούκης (Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.) για την πώληση 450.839 μετοχών,

11. Ο Χαράλαμπος Ζολώτας, διευθυντής λειτουργιών ΙΑΣΩ, για την πώληση 763.914 μετοχών,

12. Ο Αριστοτέλης Τσιουμπλέκος, διευθυντής λειτουργιών ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ, για την πώληση 230.395 μετοχών,

(iii) Στις 11.4.2019 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενημερώθηκε εγγράφως από τον Προτείνοντα για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης και παρέλαβε αντίγραφο του σχεδίου του Πληροφοριακού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3461/2006. Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενημέρωσε τους εργαζόμενους της Εταιρείας, υποβάλλοντας την από 12.4.2019 επιστολή στο σωματείο εργαζομένων της Εταιρείας καθώς και με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην έδρα της Εταιρείας.

Στις 4.6.2019 η Εταιρεία διαβίβασε στο σωματείο εργαζομένων το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Πληροφοριακό Δελτίο, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 παρ. 9 του Ν. 3461/2006. Σχετική ανακοίνωση προς τους εργαζομένους αναρτήθηκε και στην έδρα της Εταιρείας.

Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας, μέχρι σήμερα, δεν έχουν υποβάλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο χωριστή γνώμη. Σχετικά με τις επιπτώσεις της Δημόσιας Πρότασης στην Εταιρεία και στην απασχόληση των εργαζομένων.

Περαιτέρω, ορίστηκε ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.3461/2006, προκειμένου να συντάξει την Έκθεση της παρ. 2 του άρθρου 15 του Νόμου 3461/2006. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία παρείχε όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ζητήθηκαν από το Χρηματοοικονομικό Σύμβουλο για τη σύνταξη της Έκθεσής του.

Συμπερασματικά το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΙ την κάτωθι αιτιολογημένη γνώμη:

1. Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα ποσού €1,50 ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης εκπληρώνει τις απαιτήσεις του Ν. 3461/2006 και βρίσκεται εντός των ορίων του εύρους αξιών που προσδιόρισε ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος,

2. Η επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος για την Εταιρεία, όπως προκύπτει από το Πληροφοριακό Δελτίο, αποβλέπει στο να συμβάλει στην ενδυνάμωση της Εταιρείας. Η δημόσια πρόταση δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις εργασιακές σχέσεις ή στον αριθμό του προσωπικού. Δεν προβλέπεται μεταφορά του τόπου διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στο εξωτερικό.

3. Εν όψει των ανωτέρω, θεωρεί την υποβληθείσα πρόταση, όπως περιγράφεται στο Πληροφοριακό Δελτίο, συμφέρουσα.

Η παρούσα αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δεν συνιστά ούτε δύναται να εκληφθεί είτε ως προτροπή ή αποτροπή των Μετόχων. Είτε ως σύσταση ή συμβουλή προς τους Μετόχους για την αποδοχή ή την απόρριψη της Δημόσιας Πρότασης. Ούτε για την πραγματοποίηση οποιωνδήποτε συναλλαγών επί κινητών αξιών εκδόσεως της Εταιρείας ή/και του Προτείνοντος.

Εξάλλου, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι σε θέση να προβλέψει την έκβαση της Δημόσιας Πρότασης. Την πορεία της χρηματιστηριακής τιμής της Μετοχής. Και την εμπορευσιμότητα των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών. Η παρούσα αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 15. Παράγραφος 1 και 2 του Νόμου 3461/2006, υποβάλλεται μαζί με την από 7.6.2019 Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στον Προτείνοντα σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφος 3 του Νόμου, γνωστοποιείται στους εργαζομένους της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφος 4 του Νόμου και δημοσιεύεται, μαζί με την Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 1 του Νόμου.

Η παρούσα αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μαζί με την Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου, θα είναι δημοσίως διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας www.groupiaso.gr. Και της ιστοσελίδας του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr από τις 12.6.2019. Επίσης, αντίτυπα αυτών των εγγράφων θα είναι διαθέσιμα από την ανωτέρω ημερομηνία. Και καθ’ όλη την Περίοδο Αποδοχής στα γραφεία της Εταιρείας.

Μαρούσι, 07 Ιουνίου 2019
To Διοικητικό Συμβούλιο

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ